Close
Share
Ddim yn aelod eto? Ymunwch â Cymorth
Astudiaethau achos

Mae astudiaethau achos yn ffordd wych o gynyddu ymwybyddiaeth o’r gwasanaethau mae ein haelodau yn eu darparu. Rydyn ni bob amser yn chwilio am astudiaethau achos sy’n pwysleisio pwysigrwydd y gwasanaethau hyn, a’r gefnogaeth hanfodol maen nhw’n ei rhoi i rai o’r bobl sy’n fwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas. Os oes gennych chi unrhyw astudiaethau achos yr hoffech chi eu rhannu ar y wefan, anfonwch nhw drwy e-bost at Jodi Cox.

Tracey
Tŷ Golau, Clwyd Alyn Housing Association

Mae Tŷ Golau, yng nghanol tref y Rhyl, yn cael ei reoli gan Gymdeithas Tai Clwyd Alyn ac yn daparu llety ar gyfer dynion a merched sengl digartref dros 18 oed. Mae Tŷ Golau yn cynnig 4-6 gwely ar gyfer llety mynediad mewn argyfwng, 4 gwely mewn hostel ar gyfer arhosiad hirach, a chymorth Tai yn Gyntaf i gleientiaid yn eu cartrefi eu hunain.

Daeth Tracey* yn ddigartref pan dderbyniodd rybudd y byddai'n cael ei throi allan o fflat yn y Rhyl.


Rhagor o wybodaeth
Mr Hutchinson “Punk”
Maes Mwldan

Cynllun gofal ychwanegol modern, wedi’i adeiladu at y diben, yw Maes Mwldan, ac mae yng ngofal Cymdeithas Tai Teulu – sefydliad tai a chefnogaeth nid-er-elw sy’n darparu cartrefi fforddiadwy a gwasanaethau gofal a chymorth o ansawdd uchel yn Abertawe, Sir Gaerfyrddin, Castell-nedd Port Talbot, Ceredigion a Sir Benfro.


Rhagor o wybodaeth
Rebecca
Cymdeithas Tai Cadwyn

Hostel 26 ystafell wely i deuluoedd digartref yw Nightingale House. Nod y gwasanaeth yw helpu i fynd i’r afael â digartrefedd yng Nghaerdydd trwy ddarparu amgylchedd cefnogol, diogel, dros dro i deuluoedd, a’u galluogi i ymdrin â materion a chynyddu eu sgiliau a’u hyder yn eu gallu i reoli eu cartrefi yn y dyfodol a byw bywydau sefydlog, hapus yn eu cymunedau.

Cyfeiriwyd Rebecca at Nightingale House ar ôl cael ei throi allan o hostel arall yng Nghaerdydd.


Rhagor o wybodaeth
Gary
Innovate Trust

Mae Innovate Trust yn rhoi cefnogaeth ac arweiniad i bobl ag anabledd. Eu prif waith yw cefnogi pobl ag anableddau dysgu, ond maen nhw hefyd yn cefnogi unigolion sydd ag anawsterau iechyd meddwl a phobl â namau corfforol. 

Dyn 37 oed yw Gary*, ac mae ganddo anabledd dysgu cymedrol a diagnosis o Anhwylder Sbectrwm Awtistig. Roedd Gary’n byw gyda’i rieni cyn dod i lety byw â chymorth 24 awr.


Rhagor o wybodaeth

Ein Haelodau...

Shadow
Cymorth Cymru
Y Deml Heddwch, Ystafell GF03, Rhodfa'r Brenin Edward VІІ, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3AP
Ffon: 029 2055 3687
Anfon e-bost atom ni
Email
Contact
© Cymorth Cymru 2021 | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 5093332 | Rhif Elusen Gofrestredig: 1116774
Telerau ac Amodau | Privacy policy | Polisi cwcis | Crewyd gan Carrick
© Cymorth Cymru 2021
Rhif Cofrestru’r Cwmni: 5093332
Rhif Elusen Gofrestredig: 1116774