Close
Share
Ddim yn aelod eto? Ymunwch â Cymorth
 • Quote
  Mae Cymorth Cymru yn hanfodol i herio penderfyniadau, nid yn unig i ddarparwyr gwasanaethau, ond hefyd, yn fwyaf pwysig, i ddefnyddwyr gwasanaethau. Judith Lewis – Cynllun Iechyd Meddwl Conwy, Cymdeithas Tai Gogledd Cymru
  Quote

Fel sefydliad trosfwaol, mae ein haelodau’n ganolog i waith Cymorth Cymru. Mae gennym tua 100 o aelodau, sy’n cynnwys cyrff trydydd sector, cymdeithasau tai ac awdurdodau lleol o bob rhan o Gymru.

Mae aelodau Cymorth yn gweithio gydag amrywiaeth eang o bobl, gan gynnwys:

 • pobl sy’n ddigartref, neu mewn perygl o fod yn ddigartref
 • teuluoedd sy’n ffoi rhag cam-drin domestig
 • pobl sy’n delio gyda phroblemau iechyd meddwl neu gorfforol
 • pobl ag anableddau dysgu
 • pobl â phroblemau camddefnyddio alcohol neu sylweddau
 • ffoaduriaid a phobl sy’n ceisio lloches
 • pobl sy’n gadael y carchar
 • rhai sy’n gadael gofal a phobl ifanc eraill sy’n agored i niwed
 • a phobl hŷn y mae angen cefnogaeth arnynt

Nid yw’r rhestr hon yn cynnwys pawb, ac yn aml mae pobl yn wynebu amrywiaeth o heriau sy’n ei gwneud hi’n anodd iddyn nhw gynnal cartref sefydlog a chadw rheolaeth ar eu bywydau.

Mae ein haelodau yn helpu pobl i ymdrin â’r materion hyn, gan eu cefnogi i gael hyd i lety diogel a’i gynnal, cyflawni eu potensial personol, a theimlo’n hyderus wrth wneud dewisiadau am eu dyfodol.

Mae bod yn aelod o Cymorth yn cynnig amrywiaeth o fanteision. Yn ogystal â sicrhau bod eich barn yn cael ei chyfleu’n eglur ac yn effeithiol i Lywodraeth Cymru, byddwch hefyd yn elwa o ostyngiadau sylweddol ar hyfforddiant, digwyddiadau a hysbysebu, yn ogystal â’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau’r sector a pholisi. Gallwch hefyd gyfrannu at drafodaethau ehangach ar draws y sector, a dysgu ohonynt, ac elwa o rwydweithio gydag aelodau eraill.

Rhagor o wybodaeth am ymuno â Cymorth

Y newyddion diweddaraf gan ein haelodau 

Ein Haelodau...

Shadow
Cymorth Cymru
Y Deml Heddwch, Ystafell GF03, Rhodfa'r Brenin Edward VІІ, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3AP
Ffon: 029 2055 3687
Anfon e-bost atom ni
Email
Contact
© Cymorth Cymru 2021 | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 5093332 | Rhif Elusen Gofrestredig: 1116774
Telerau ac Amodau | Privacy policy | Polisi cwcis | Crewyd gan Carrick
© Cymorth Cymru 2021
Rhif Cofrestru’r Cwmni: 5093332
Rhif Elusen Gofrestredig: 1116774