Close
Share
Ddim yn aelod eto? Ymunwch â Cymorth

Cymorth Cymru yw’r corff trosfwaol ar gyfer darparwyr gwasanaethau digartrefedd, cymorth ym maes tai a gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Cymorth Strategic Plan 2019-22 CYM.jpgRydym yn gweithredu fel llais y sector, gan ddylanwadu ar ddatblygu a gweithredu polisïau, deddfwriaeth ac ymarfer sy’n effeithio ar ein haelodau ac ar y bobl maent yn estyn cymorth iddynt. Rydym wedi ymrwymo i weithio gyda phobl sy’n defnyddio gwasanaethau, ein haelodau a’n partneriaid, i greu newid. Credwn y gallwn, gyda’n gilydd, gael mwy o effaith ar fywydau pobl.

Rydym yn awyddus i fod yn rhan o fudiad cymdeithasol sy’n rhoi terfyn ar ddigartrefedd a chreu Cymru lle gall pawb fyw’n ddiogel ac yn annibynnol yn eu cartrefi eu hunain, a ffynnu yn eu cymunedau.

Lawrlwythwch ein cynllun strategol yma.

Rydyn ni’n gweithio mewn partneriaeth â’n haelodau a rhanddeiliaid eraill i atal a lleihau digartrefedd a gwella ansawdd bywyd i bobl ledled Cymru sydd ar y cyrion neu sydd mewn perygl o ddioddef argyfwng tai.

Dysgu rhagor am sut rydyn ni’n gwneud hyn.

 • Ein haelodau

  Mae gan Cymorth ryw 80 o aelodau ledled Cymru, sy’n cynnwys cyrff trydydd sector, cymdeithasau tai ac awdurdodau lleol.

  Mae ein haelodau’n darparu ystod eang o wasanaethau sy’n rhoi cymorth i bobl ymdopi â chyfnodau anodd, ailadeiladu eu hynanhyder, a byw’n annibynnol yn eu cartrefi eu hunain. Maent yn cynnwys pobl sy’n ddigartref neu mewn perygl o fod felly, pobl ifanc a rhai sy’n gadael gofal, pobl hŷn, pobl sy’n ffoi rhag trais yn erbyn menywod, trais yn y cartref neu drais rhywiol, pobl sy’n byw gydag anabledd dysgu, pobl sy’n dioddef problemau iechyd meddwl, pobl sy’n cael problemau gyda chamddefnyddio sylweddau, a llawer mwy.

  Nid yw’r rhestr hon yn cynnwys pawb, ac yn aml mae pobl yn wynebu amrywiaeth o heriau sy’n ei gwneud hi’n anodd iddyn nhw gynnal cartref sefydlog a sicrhau rheolaeth ar eu bywydau.

  Mae ein haelodau’n helpu pobl i ymdrin â’r materion hyn, gan eu cefnogi i gael hyd i lety diogel a’i gynnal, cyflawni eu potensial personol, a theimlo’n hyderus wrth wneud dewisiadau am eu dyfodol.

  Dysgu rhagor am ein haelodau.

 • Ffocws a blaenoriaethau

  Cychwynnodd Cymorth ar ffurf grŵp llywio yn 2001, mewn ymateb i dirlun newidiol cymorth cysylltiedig â thai. Daethom ni’n gwmni cyfyngedig trwy warant ym mis Mai 2004 cyn sicrhau statws elusennol yn 2006.

  Mae ein prif ffocws a’n gweithgareddau yn dal i droi’n bennaf o gwmpas digartrefedd, cymorth cysylltiedig â thai a byw â chymorth. Fodd bynnag, rydyn ni’n cadw llygad barcud ar feysydd polisi eraill (cyfiawnder cymunedol, diwygio lles, trechu tlodi, gofal iechyd ataliol, ac eraill) fel ein bod ni’n gallu ymateb yn hyblyg ac yn fuan i themâu sy’n dod i’r amlwg sy’n debygol o gael effaith ar ein haelodau a’r bobl maen nhw’n eu cefnogi.

  Mae cysylltu gwahanol edafedd gwaith polisi ar draws gwahanol sectorau yn fwyfwy pwysig, ac yn rhywbeth yr ydym mewn sefyllfa dda i’w wneud.

  Dysgu rhagor am ein gwaith polisi a dylanwadu.

  Tîm bychan o staff yng Nghaerdydd sy’n rhedeg Cymorth Cymru ac mae’n cael ei lywodraethu gan Fwrdd o Ymddiriedolwyr.

Ein Haelodau...

Shadow
Cymorth Cymru
Y Deml Heddwch, Ystafell GF03, Rhodfa'r Brenin Edward VІІ, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3AP
Ffon: 029 2055 3687
Anfon e-bost atom ni
Email
Contact
© Cymorth Cymru 2021 | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 5093332 | Rhif Elusen Gofrestredig: 1116774
Telerau ac Amodau | Privacy policy | Polisi cwcis | Crewyd gan Carrick
© Cymorth Cymru 2021
Rhif Cofrestru’r Cwmni: 5093332
Rhif Elusen Gofrestredig: 1116774