Close
Share
Ddim yn aelod eto? Ymunwch â Cymorth

Mae Cymorth Cymru yn gweithio gyda darparwyr gwasanaeth, llunwyr polisi a phartneriaid i atal digartrefedd a gwella ansawdd bywyd y bobl y mae ein haelodau'n eu cefnogi.

  • Connect
  • Cysylltu
  • Mae Cymorth yn cyflawni rôl ‘gyswllt’ allweddol, gan gryfhau capasiti’r aelodau trwy eu cysylltu â materion a dadleuon ehangach yn y Deyrnas Unedig, Ewrop a mannau eraill, a chynnal digwyddiadau sy’n rhannu arfer gorau a dysgu allweddol.

   Mae dod â llinynnau gwaith polisi ynghyd ar draws gwahanol sectorau yn fwyfwy pwysig. Rydyn ninnau mewn sefyllfa dda i wneud hyn, a bydd yn parhau’n flaenoriaeth i ni.

   Rydyn ni hefyd yn ymarfer ac yn hybu gwaith effeithiol mewn partneriaeth er mwyn sicrhau’r canlyniadau gorau posibl i’n haelodau a’r bobl maen nhw’n eu cefnogi. Rhagor o wybodaeth am y bobl rydyn ni’n gweithio gyda nhw.

  • Strength
  • Cryfhau
  • Mae Cymorth yn ymroddedig i gryfhau a herio’r sector trwy gynnig hyfforddiant a digwyddiadau ansawdd uchel ar faterion cyfredol ac arfer da. Mae ein rhaglen hyfforddiant a digwyddiadau yn cael ei llywio gan yr aelodau, ac mae wedi’i llunio i ymateb i’ch anghenion gwybodaeth a rhwydweithio. 

   Mae ein cyfathrebu rheolaidd, wedi’i dargedu yn sicrhau bod ein haelodau’n cael gwybod am y datblygiadau diweddaraf yn y sector a diweddariadau allweddol ym meysydd polisi a deddfwriaeth. 

  • Influence
  • Dylanwadu
  • Mae Cymorth Cymru yn gweithredu fel ‘llais i’r sector’, gan ddefnyddio ymchwil seiliedig ar dystiolaeth i ddylanwadu ar ddatblygu a gweithredu polisi sy’n effeithio ar ein haelodau a’r bobl maen nhw’n eu cefnogi.

   Rydyn ni’n canolbwyntio ar gyfuno llinynnau ein prif feysydd polisi ar draws rhaglenni blaenoriaeth Llywodraeth Cymru – gan sicrhau bod ein haelodau’n cael eu cefnogi, a bod eu barn a’u blaenoriaethau’n cael eu hadlewyrchu ar bob lefel ac ar draws yr holl faterion cysylltiedig. 

   Rydyn ni hefyd yn gweithio i gynyddu cefnogaeth gyhoeddus i’n haelodau a’r bobl maen nhw’n eu cefnogi, ac i herio agweddau’r cyhoedd. Rydyn ni’n gwneud hyn trwy hyrwyddo effaith gadarnhaol gwasanaethau ein haelodau a thrwy ein gwaith ymgyrchu a chynyddu ymwybyddiaeth

Shadow
Meysydd Gwaith

Rydyn ni'n canolbwyntio ein gweithgareddau a'n sylw yn bennaf ar ddigartrefedd, cymorth cysylltiedig â thai a byw â chymorth

Rhan allweddol o'n gwaith yn y maes hwn yw canolbwyntio ar y Rhaglen Cefnogi Pobl – un o raglenni blaenllaw Llywodraeth Cymru sydd wedi'i llunio i atal digartrefedd a mwyafu annibyniaeth.

Gan gydnabod pwysigrwydd gwaith integredig ar draws sectorau, mae gennym hefyd ddiddordeb byw mewn gofal cymdeithasol, ac rydyn ni'n parhau i ddatblygu ein gweithgareddau yn y maes hwn.

Yn ogystal â'r uchod, rydyn ni'n cadw llygad manwl ar feysydd polisi eraill (cyfiawnder troseddol, diwygio lles, trechu tlodi, gofal iechyd ataliol, ac eraill) er mwyn medru ymateb yn hyblyg ac yn gyflym i themâu sy'n dod i'r amlwg sy'n debygol o gael effaith ar ein gwaith craidd.

Rhagor o wybodaeth am ein gwaith polisi 

Shadow

Ein Haelodau...

Shadow
Cymorth Cymru
Y Deml Heddwch, Ystafell GF03, Rhodfa'r Brenin Edward VІІ, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3AP
Ffon: 029 2055 3687
Anfon e-bost atom ni
Email
Contact
© Cymorth Cymru 2021 | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 5093332 | Rhif Elusen Gofrestredig: 1116774
Telerau ac Amodau | Privacy policy | Polisi cwcis | Crewyd gan Carrick
© Cymorth Cymru 2021
Rhif Cofrestru’r Cwmni: 5093332
Rhif Elusen Gofrestredig: 1116774