Close
Share
Ddim yn aelod eto? Ymunwch â Cymorth
 • Beth yw Cymorth Cymru?

  Cymorth Cymru yw’r corff trosfwaol ar gyfer sefydliadau sy’n gweithio gyda phobl ar y cyrion a phobl sydd mewn perygl o wynebu argyfwng tai yng Nghymru. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn Amdanom Ni 

 • Beth mae Cymorth yn ei wneud?

  Mae Cymorth Cymru yn gweithio gyda darparwyr gwasanaeth, llunwyr polisi a phartneriaid i atal digartrefedd a gwella ansawdd bywyd y bobl mae ein haelodau yn eu cefnogi. Yn fras, rydyn ni’n:

  • gweithredu fel ‘llais i’r sector’, gan ddylanwadu ar ddatblygu a gweithredu polisi a deddfwriaeth ar ran ein haelodau
  • cryfhau a herio’r sector trwy gynnal amrywiaeth o hyfforddiant a digwyddiadau ar faterion cyfredol ac arfer da, a thrwy sicrhau bod ein haelodau’n cael yr wybodaeth ddiweddaraf am newyddion a datblygiadau yn y sector
  • chwarae rôl ‘gyswllt’ allweddol, gan gysylltu gwahanol feysydd polisi a hyrwyddo gwaith effeithiol mewn partneriaeth, er mwyn sicrhau’r canlyniadau gorau posibl i’n haelodau a’r bobl maen nhw’n eu cefnogi.

  I gael disgrifiad mwy manwl o’n gweithgareddau, ewch i ‘Beth rydyn ni’n ei wneud’.

 • Pwy yw eich aelodau?

  Ymhlith ein haelodau mae cyrff trydydd sector, cymdeithasau tai ac awdurdodau lleol o bob rhan o Gymru. Mae aelodau Cymorth yn gweithio gydag amrywiaeth eang o bobl, gan gynnwys pobl sy’n ddigartref, neu sydd mewn perygl o fod yn ddigartref; teuluoedd sy’n ffoi rhag cam-drin domestig; pobl sy’n delio â phroblemau iechyd meddwl neu gorfforol; pobl ag anableddau dysgu; pobl â phroblemau camddefnyddio alcohol neu sylweddau; ffoaduriaid a phobl sy’n ceisio lloches; rhai sy’n gadael gofal a phobl ifanc eraill sy’n agored i niwed, a phobl hŷn sydd angen cefnogaeth. Dyma restr lawn o’n haelodau

 • Sut mae Cymorth yn cael ei ariannu?

  Mae Cymorth yn cael ei ariannu trwy gyfuniad o gyllid craidd Llywodraeth Cymru, ffïoedd aelodaeth ac incwm sy’n cael ei gynhyrchu gan ein rhaglen hyfforddiant a digwyddiadau. Rydyn ni’n gweithio’n galed i sicrhau bod mwyafrif ein cyllid yn dod o ffynonellau annibynnol, er mwyn i ni fedru cynnal ein hannibyniaeth fel corff.

 • Ydy Cymorth yn darparu gwasanaethau cefnogi?

  Nid yw Cymorth yn darparu gwasanaethau cefnogi. Yn hytrach, rydyn ni’n cefnogi ac yn herio’r sector i ddarparu’r gwasanaethau gorau posib i bobl yng Nghymru sydd ar y cyrion neu sydd mewn perygl o wynebu argyfwng tai. 

 • Rydw i’n ddigartref neu mewn perygl o golli fy nghartref. Ydy Cymorth yn gallu fy helpu i?

  Dydyn ni ddim yn sefydliad sy’n ymwneud yn uniongyrchol â’r cyhoedd, felly allwn ni ddim darparu gwasanaethau cefnogi na chyngor ar dai. Os ydych chi’n ddigartref neu mewn perygl o fod yn ddigartref, bydden ni’n awgrymu cysylltu â llinell gyngor a chymorth Shelter Cymru ar 0845 075 5005 neu ymweld â’u gwefan.

 • Pwy sy’n gallu ymuno â Cymorth?

  Mae aelodaeth Cymorth yn agored i sefydliadau sy’n darparu gwasanaethau digartrefedd, cymorth cysylltiedig â thai, byw â chymorth a gwasanaethau gofal cymdeithasol yng Nghymru. 

 • Sut galla i ymuno?

  Yn hawdd iawn. Gallwch chi ymuno â Cymorth trwy lenwi ein ffurflen aelodaeth ar-lein.  Mae aelodaeth yn parhau o 1 Ebrill – 31 Mawrth bob blwyddyn. Os byddwch chi’n ymuno ran o’r ffordd drwy’r flwyddyn, byddwn ni’n codi ffi pro rata arnoch chi. 

 • Beth yw cost ymuno?

  Mae’r ffi ymaelodi yn amrywio, ac wedi’i seilio ar eich trosiant blynyddol. Ewch i ‘Ymuno â Cymorth’ i weld beth fyddai eich tâl aelodaeth.

 • Beth rwy’n ei gael am ymaelodi?

  Mae aelodaeth o Cymorth yn cynnig amrywiaeth o fanteision. Yn ogystal â sicrhau bod eich barn yn cael ei chynrychioli’n glir ac yn effeithiol i Lywodraeth Cymru, rydych hefyd yn elwa o ostyngiadau sylweddol ar hyfforddiant, digwyddiadau a hysbysebu, ac yn derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau yn y sector ac ym maes polisi. Gallwch hefyd gyfrannu at drafodaethau ehangach ar draws y sector, a dysgu ohonynt, ac elwa o rwydweithio ag aelodau eraill. Dyma restr lawn o fanteision aelodaeth

 • Dydyn ni ddim yn darparu gwasanaethau uniongyrchol – ydyn ni’n dal i fedru ymuno?

  Mae gennym ni gategori o aelodaeth ar gyfer ‘Cefnogwyr Sefydliadol’, sy’n addas ar gyfer sefydliadau sydd ddim yn darparu gwasanaethau uniongyrchol. Byddwch chi’n dal i dderbyn yr wybodaeth rydyn ni’n ei dosbarthu, yn ogystal â gostyngiadau ar ddigwyddiadau a hyfforddiant dethol. Rhagor o wybodaeth

 • Rydw i’n unigolyn sydd â diddordeb yn y maes hwn. Alla i ymuno â Cymorth Cymru?

  Mae gennym ni gategori ‘Cefnogwyr Unigol’ ar gyfer pobl sydd â diddordeb yn y maes hwn fyddai’n hoffi cael gwybod am y newyddion a’r datblygiadau diweddaraf. Mae hwn yn ddewis da ar gyfer pobl sy’n astudio tai, gofal cymdeithasol neu faterion cysylltiedig, neu i weithwyr proffesiynol o un sector sydd eisiau dysgu am sectorau eraill. Byddwch chi’n derbyn yr wybodaeth rydyn ni’n ei hanfon allan, yn ogystal â gostyngiadau ar ddigwyddiadau a hyfforddiant dethol. Rhagor o wybodaeth

 • Rydyn ni wedi’n lleoli tu allan i Gymru. Ydyn ni’n dal i fedru ymuno?

  Fel sefydliad y tu allan i Gymru, gallwch ymuno fel ‘Cefnogwr Sefydliadol’. Fyddwn ni ddim yn gallu cynrychioli eich buddiannau gyda Llywodraeth Cymru, ond byddwch chi’n dal i dderbyn yr wybodaeth rydyn ni’n ei hanfon allan, a byddwch chi’n elwa o ostyngiadau ar hyfforddiant a digwyddiadau dethol. Rhagor o wybodaeth am fod yn Gefnogwr Sefydliadol 

 • Sut mae gwneud cais i ymuno â’r Bwrdd?

  Mae gan Cymorth Fwrdd rhagweithiol, ymgysylltiedig o 12 o bobl sy’n cael eu hethol o blith y sefydliadau sy’n aelodau, a 4 aelod annibynnol sy’n cael eu penodi. Cynhelir etholiadau i’r Bwrdd yn eich Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, yn yr hydref fel arfer. Bydd y dyddiad yn cael ei hysbysebu ar ein tudalen Digwyddiadau bob blwyddyn, ac mae ffurflenni enwebu ar gael yma.  Os oes gennych chi ddiddordeb mewn ymuno â’r Bwrdd, rydyn ni’n awgrymu eich bod chi’n cysylltu â’n Cyfarwyddwr, Auriol Miller, i gael sgwrs anffurfiol yn y lle cyntaf, er mwyn cael gwybod beth mae bod yn aelod o’r Bwrdd yn ei olygu. 

 • Sut arall galla i ymwneud â Cymorth Cymru?

  Mae llawer o ffyrdd gwahanol o ymwneud â Cymorth, p’un a oes gennych chi ddiddordeb mewn cefnogi’r sefydliad, bod yn rhan o drafodaethau polisi ehangach, neu eich bod yn chwilio am gyfle datblygu i chi neu aelod o’ch tîm.

  Mae gennym ni nifer o grwpiau ymgynghorol anffurfiol sy’n defnyddio arbenigedd staff ein haelodau er mwyn i ni fedru parhau i ddatblygu ein gwasanaethau i aelodau. Mae ein Rheolwr Hyfforddiant a Digwyddiadau yn cydlynu tri Grŵp Llywio Hyfforddiant a Digwyddiadau rhanbarthol, tra bod ein Rheolwr Cyfathrebu a Marchnata yn defnyddio ein Grŵp Cyfathrebu Ymgynghorol. Mae gennym hefyd e-grwpiau ar faterion polisi penodol, sy’n cael eu cydlynu gan ein Rheolwr Polisi.

  O bersbectif polisi, rydyn ni’n aml yn cael cais i gynrychioli buddiannau ein haelodau ar bartneriaethau neu weithgorau penodol. Os oes gennym yr arbenigedd yn ein tîm cyfredol o staff, fe wnawn hynny ein hunain, fel arall, byddwn ni’n galw am bobl o blith yr aelodau a allai fod â diddordeb mewn cyfrannu eu sgiliau, eu profiad neu eu barn. Wedyn byddwn ni’n eich cefnogi er mwyn i chi fedru defnyddio’r rheiny a rhoi adborth i aelodau eraill.

  Rydyn ni hefyd yn cynnal rhaglen secondio ad hoc i staff o sefydliadau sy’n aelodau pan fydd gennym brosiectau penodol sydd angen capasiti ychwanegol. Mae’r rhain yn ffordd wirioneddol gost-effeithiol o sicrhau bod sêr y dyfodol yn eich tîm yn dod i gysylltiad â materion ehangach, a gweld pethau o onglau gwahanol mewn amgylchedd cyfeillgar, cefnogol, sy’n tywys. Cysylltwch â ni os oes gennych chi ddiddordeb mewn edrych ymhellach ar hyn.

  Ac yn olaf, rydyn ni’n cynnal rhaglen dreigl o ymweliadau â phrosiectau a gwasanaethau ar gyfer Aelodau Cynulliad a rhanddeiliaid eraill allweddol. Os hoffech chi arddangos eich rhaglen, cysylltwch â swyddfa Cymorth.

 • Allwch chi fy ychwanegu at eich rhestr bostio?

  Wrth gwrs. I ymuno â’n rhestr bostio, y cyfan mae’n rhaid i chi ei wneud yw llenwi ein ffurflen ymuno. Po fwyaf o fanylion a roddwch amdanoch eich hun a’ch diddordebau, gorau y gallwn ni deilwra ein gwybodaeth i’ch anghenion. Rydyn ni’n addo peidio â rhoi eich manylion cyswllt i bartïon eraill heb dderbyn caniatâd penodol gennych. 

 • Allwn ni hysbysebu swydd ar eich gwefan?

  Gallwch. Gallwch chi hysbysebu eich swyddi gwag yma. Gall aelodau hysbysebu swyddi gwag yn ddi-dâl. I rai nad ydynt yn aelodau, mae'r prisiau'n cychwyn o £99+ TAW.

 • Oes gennych chi unrhyw gyfleoedd hysbysebu/noddi?

  Oes. Mae’r digwyddiadau rydyn ni’n eu cynnal ar hyd y flwyddyn yn gyfle perffaith i hyrwyddo eich sefydliad i gynulleidfa fawr. I weld y cyfleoedd diweddaraf, ewch i’n tudalen ‘Nawdd ac Arddangos’.

  Hefyd gallwch chi hysbysebu eich cynnyrch neu eich gwasanaethau ar ein gwefan neu yn ein e-newyddlenni. Mae manylion ein pecynnau hysbysebu ar ein tudalen ‘Hysbysebu gyda Cymorth’.

Ein Haelodau...

Shadow
Cymorth Cymru
Y Deml Heddwch, Ystafell GF03, Rhodfa'r Brenin Edward VІІ, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3AP
Ffon: 029 2055 3687
Anfon e-bost atom ni
Email
Contact
© Cymorth Cymru 2021 | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 5093332 | Rhif Elusen Gofrestredig: 1116774
Telerau ac Amodau | Privacy policy | Polisi cwcis | Crewyd gan Carrick
© Cymorth Cymru 2021
Rhif Cofrestru’r Cwmni: 5093332
Rhif Elusen Gofrestredig: 1116774