Close
Share
Ddim yn aelod eto? Ymunwch â Cymorth

Un o raglenni blaenllaw Llywodraeth Cymru yw’r Rhaglen Cefnogi Pobl, ac mae’n cefnogi mwy na 60,000 o bobl y flwyddyn i fyw mor annibynnol ag y gallant.

Mae’n ariannu amrywiaeth o wasanaethau i gefnogi ystod eang o bobl ar y cyrion sydd mewn perygl o ddioddef argyfwng tai, gan gynnwys pobl sydd mewn perygl o fod yn ddigartref; teuluoedd sy’n ffoi rhag cam-drin domestig; pobl sy’n delio gyda phroblemau iechyd meddyliol neu gorfforol; pobl a fu yn y lluoedd arfog; rhai sy’n gadael gofal; a phobl hŷn y mae angen cefnogaeth arnynt. 

Mae gwasanaethau Cefnogi Pobl yn chwarae rhan hanfodol yn y gwaith o atal digartrefedd yng Nghymru, a galluogi pobl i reoli eu bywydau eu hunain a byw’n hyderus mewn cartrefi diogel, saff.

Mae’r rhaglen yn darparu gwerth rhyfeddol am yr arian. Trwy ddarparu cefnogaeth o ansawdd uchel i bobl agored i niwed, mae gwasanaethau Cefnogi Pobl yn aml yn helpu i atal pobl rhag gorfod mynd i’r ysbyty a bod yn ddigartref, yn lleiafu’r angen am ymyriadau cost uchel, ac yn lleihau’r pwysau ar wasanaethau statudol megis iechyd, gofal cymdeithasol a’r system cyfiawnder troseddol. 

 

 • Cefndir

  Daeth y Rhaglen Cefnogi Pobl i fodolaeth ym mis Ebrill 2003, ac mae wedi cael effaith bwysig o ran atal digartrefedd a galluogi pobl agored i niwed i barhau i fyw’n annibynnol yn y gymuned.

  Yn 2010, arweiniodd yr Athro Syr Mansel Aylward o Iechyd Cyhoeddus Cymru adolygiad o’r rhaglen, a arweiniodd at 25 argymhelliad. 

   

  Yn dilyn adolygiad Aylward, newidiwyd o ddau lif ariannu ar wahân (Grant Refeniw Cefnogi Pobl a’r Grant Cefnogi Pobl) i un grant unedig, sef Grant y Rhaglen Cefnogi Pobl.

  Yn ystod 2011/12, datblygodd Llywodraeth Cymru, mewn cydweithrediad â phartneriaid allweddol (gan gynnwys Cymorth Cymru), ganllawiau ar strwythur newydd Cefnogi Pobl er mwyn darparu cyngor ymarferol a gwybodaeth i ymarferwyr yn yr ardal. Lawrlwythwch y canllawiau cyfredol yma (sylwer:mae’r canllawiau i gael eu diweddaru yn 2015)

  Yn 2014, cynhaliwyd adolygiad o’r strwythurau Cefnogi Pobl a chynhyrchwyd cyfres o argymhellion.

  Dysgu mwy am strwythur a llywodraethiant y Rhaglen Cefnogi Pobl

 • Materion cyfredol

  Mae Cymorth yn cael ei gynrychioli ar bob gweithgor Cefnogi Pobl ac mae materion yn cael eu bwydo’n ôl i’r holl ddarparwyr trwy ein diweddariadau Cefnogi Pobl. 

  Ymgyrch ‘Gadewch i Ni Barhau i Gefnogi Pobl’
  Yn 2015/16 mae’r gyllideb Cefnogi Pobl wedi wynebu toriad o £10 miliwn. Mewn ymateb, mae Cymorth Cymru a Chartrefi Cymunedol Cymru wedi lansio’r ymgyrch ‘Gadewch i ni Barhau i Gefnogi Pobl’ i sicrhau buddsoddiad parhaus yng Ngrant y Rhaglen Cefnogi Pobl, ac i sicrhau bod pobl agored i niwed ac ar y cyrion yn dal i gael eu hamddiffyn.

  Dysgu rhagor am yr ymgyrch a sut gallwch chi chwarae rhan 

 • Cefnogi Pobl

Ein Haelodau...

Shadow
Cymorth Cymru
Y Deml Heddwch, Ystafell GF03, Rhodfa'r Brenin Edward VІІ, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3AP
Ffon: 029 2055 3687
Anfon e-bost atom ni
Email
Contact
© Cymorth Cymru 2021 | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 5093332 | Rhif Elusen Gofrestredig: 1116774
Telerau ac Amodau | Privacy policy | Polisi cwcis | Crewyd gan Carrick
© Cymorth Cymru 2021
Rhif Cofrestru’r Cwmni: 5093332
Rhif Elusen Gofrestredig: 1116774