Close
Share
Ddim yn aelod eto? Ymunwch â Cymorth
 • Beth yw Cefnogi Pobl?

  Un o raglenni blaenllaw Llywodraeth Cymru yw’r Rhaglen Cefnogi Pobl, ac mae’n cefnogi mwy na 56,000 o bobl y flwyddyn i fyw mor annibynnol ag y gallant. Mae gwasanaethau Cefnogi Pobl yn chwarae rhan hanfodol yn y gwaith o atal digartrefedd yng Nghymru, a galluogi pobl i reoli eu bywydau eu hunain a byw’n hyderus mewn cartrefi diogel, saff. 

 • Pwy sy’n elwa o wasanaethau Cefnogi Pobl?

  Mae Cefnogi Pobl yn ariannu amrywiaeth o wasanaethau i gefnogi ystod eang o bobl, yn cynnwys pobl sydd mewn perygl o fod yn ddigartref; teuluoedd sy’n ffoi rhag cam-drin domestig; pobl sy’n delio gyda phroblemau iechyd meddyliol neu gorfforol; pobl ag anableddau dysgu; pobl a fu yn y lluoedd arfog; rhai sy’n gadael gofal; a phobl hŷn y mae angen cefnogaeth arnynt.

  Mae i’r rhaglen hefyd fanteision ehangach, ac mae’n darparu gwerth rhyfeddol am yr arian. Trwy ddarparu cefnogaeth o ansawdd uchel i bobl agored i niwed, mae gwasanaethau Cefnogi Pobl yn aml yn helpu i atal pobl rhag gorfod mynd i’r ysbyty a bod yn ddigartref, yn lleiafu’r angen am ymyriadau cost uchel, ac yn lleihau’r pwysau ar wasanaethau statudol megis iechyd, gofal cymdeithasol a’r system cyfiawnder troseddol. 

 • Ers faint o amser mae’r Rhaglen Cefnogi Pobl wedi bod ar waith?

  Daeth y Rhaglen Cefnogi Pobl i fodolaeth ym mis Ebrill 2003, ac mae wedi cael effaith bwysig o ran atal digartrefedd a galluogi pobl agored i niwed i barhau i fyw’n annibynnol yn y gymuned. Yn 2010, arweiniodd yr Athro Syr Mansel Aylward, o Iechyd Cyhoeddus Cymru, adolygiad o’r rhaglen, a arweiniodd yn y pen draw at newid o ddau lif ariannu ar wahân (Grant Refeniw Cefnogi Pobl a’r Grant Cefnogi Pobl) i un grant unedig, sef Grant y Rhaglen Cefnogi Pobl.

 • Sut mae’r Rhaglen Cefnogi Pobl yn cael ei chyflwyno?

  Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi sy’n bwrw golwg dros y Rhaglen Cefnogi Pobl. Mae Bwrdd Ymgynghorol Cenedlaethol Cefnogi Pobl (SPNAB) yn dod â chynrychiolwyr ynghyd o wahanol feysydd polisi i roi cyngor i’r Gweinidog. Mae Pwyllgorau Cydweithio Rhanbarthol (RCCs) yn dod â rhanddeiliaid ynghyd ar lefel ranbarthol. Eu rôl yw cyflwyno argymhellion i Lywodraeth Cymru ynghylch gwariant Cefnogi Pobl yn eu rhanbarth. Mae Fforymau Darparwyr Rhanbarthol yn cael eu hwyluso gan Cymorth Cymru ac yn gyfle i gynrychiolwyr darparwyr Pwyllgorau Cydweithio Rhanbarthol ymgynghori â darparwyr yn y rhanbarth ynghylch eitemau agenda’r pwyllgorau hynny. Mae rhagor o wybodaeth am hyn ar ein tudalen Llywodraethiant Cefnogi Pobl

 • Beth yw rôl Cymorth yng nghyswllt Cefnogi Pobl?

  Mae Cymorth yn rhan o’r holl weithgorau Cefnogi Pobl ac rydyn ni’n cynrychioli barn darparwyr ym mhob un ohonynt, gan gyfathrebu â’n haelodau trwy ddiweddariadau rheolaidd.

  Mae Fforymau Darparwyr Rhanbarthol [link] yn cael eu hwyluso gan Cymorth Cymru ac maen nhw’n gyfle i gynrychiolwyr darparwyr Pwyllgorau Cydweithio Rhanbarthol ymgynghori â darparwyr yn y rhanbarth ar eitemau agenda’r Pwyllgorau hynny.

  Ar ben hynny, mae Cymorth Cymru a Chartrefi Cymunedol Cymru yn cynnal fforwm chwarterol ar y cyd sy’n caniatáu i gynrychiolwyr darparwyr a landlordiaid ddod at ei gilydd i rannu materion/arfer gorau.

  Mae Cymorth hefyd yn cyflawni rôl allweddol wrth gynyddu ymwybyddiaeth o fanteision gwasanaethau Cefnogi Pobl ac ymgyrchu dros amddiffyniad parhaus i gyllid Cefnogi Pobl. Rydyn ni’n gwneud hyn trwy feithrin perthnasoedd effeithiol gyda Llywodraeth Cymru a chynnal ymgyrchoedd ymwybyddiaeth sy’n cysylltu’n uniongyrchol â’r cyhoedd.

Ein Haelodau...

Shadow
Cymorth Cymru
Y Deml Heddwch, Ystafell GF03, Rhodfa'r Brenin Edward VІІ, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3AP
Ffon: 029 2055 3687
Anfon e-bost atom ni
Email
Contact
© Cymorth Cymru 2021 | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 5093332 | Rhif Elusen Gofrestredig: 1116774
Telerau ac Amodau | Privacy policy | Polisi cwcis | Crewyd gan Carrick
© Cymorth Cymru 2021
Rhif Cofrestru’r Cwmni: 5093332
Rhif Elusen Gofrestredig: 1116774