Close
Share
Ddim yn aelod eto? Ymunwch â Cymorth

Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi sy’n bwrw golwg ar y Rhaglen Cefnogi Pobl.


Bwrdd Ymgynghorol Cenedlaethol Cefnogi Pobl

Mae Bwrdd Ymgynghorol Cenedlaethol Cefnogi Pobl (SPNAB) yn dod â chynrychiolwyr ynghyd o wahanol feysydd polisi er mwyn rhoi cyngor i’r Gweinidog. Ei ddiben yw sicrhau bod y Rhaglen Cefnogi Pobl yn canolbwyntio ar ddiwallu anghenion pobl agored i niwed yng nghyswllt tai.


Pwyllgorau Cydweithio Rhanbarthol

Mae Pwyllgorau Cydweithio Rhanbarthol (RCCs) yn dod â rhanddeiliaid ynghyd ar lefel ranbarthol. Eu rôl yw cyflwyno argymhellion i Lywodraeth Cymru ar wariant Cefnogi Pobl yn eu rhanbarth.

Mae 6 Phwyllgor Cydweithio Rhanbarthol ledled Cymru

Mae pob un o’r Pwyllgorau hyn yn cynnwys cynrychiolwyr o awdurdodau lleol, iechyd, Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru (Prawf gynt), darparwyr gwasanaeth Cefnogi Pobl a landlordiaid. Nid i roi eu barn eu hunain mae cynrychiolwyr darparwyr yn aelodau o’r Pwyllgorau Cydweithio Rhanbarthol; maen nhw yno i adlewyrchu barn darparwyr.

Mae’r Pwyllgorau Cydweithio Rhanbarthol yn gyfrifol am gynhyrchu Cynllun Comisiynu Rhanbarthol ar gyfer gwasanaethau Cefnogi Pobl, a fydd yn rhoi sylw i flaenoriaethau rhanbarthol ac yn nodi’r ffordd fwyaf effeithiol o ddiwallu anghenion rhanbarthol.

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 6 Chydlynydd Datblygu Rhanbarthol i gefnogi gwaith y Pwyllgorau hyn ac i sicrhau bod gwybodaeth yn llifo’n effeithiol rhwng aelodau’r Pwyllgor Cydweithio Rhanbarthol a bod trefniadau da ar gyfer adrodd i Lywodraeth Cymru.

Shadow
Fforymau Darparwyr Rhanbarthol

Mae Fforymau Darparwyr Rhanbarthol yn cael eu hwyluso gan Cymorth Cymru ac maen nhw’n gyfle i gynrychiolwyr darparwyr Pwyllgorau Cydweithio Rhanbarthol ymgynghori â darparwyr yn y rhanbarth ar eitemau agenda’r Pwyllgorau hynny.

I gael rhagor o wybodaeth am y Fforymau Darparwyr Rhanbarthol, gan gynnwys dyddiadau’r fforymau, papurau’r cyfarfodydd a manylion cynrychiolwyr y darparwyr, cliciwch ar y rhanbarth perthnasol isod.

Y Fro a Chaerdydd
Gwent
Cwm Tâf
Bae'r Gorllewin
Y Canolbarth a'r Gorllewin
Gogledd Cymru
Shadow
Fforwm Darparwyr Genedlaethol

Fforwm chwarterol ar y cyd yw hon, a gynhelir gan Cymorth Cymru a Chartrefi Cymunedol Cymru. Mae’n gyfle i gynrychiolwyr darparwyr a landlordiaid ddod ynghyd i rannu materion ac arfer gorau. Mae’n rhoi cyfle i ni rannu’r wybodaeth ddiweddaraf gyda’r cynrychiolwyr a bwydo’u barn ar y darlun cenedlaethol ehangach i’n gwaith dylanwadu.

Cynhelir sesiwn y bore gyda fforwm Tai â Chymorth Cartrefi Cymunedol Cymru, ac mae ar agor i gynrychiolwyr darparwyr, landlordiaid, Cydlynwyr Datblygu Rhanbarthol, Rhwydwaith Gwybodaeth Cefnogi Pobl a Llywodraeth Cymru. Mae’r prynhawn yn sesiwn gaeedig i gynrychiolwyr yn unig. 

Ein Haelodau...

Shadow
Cymorth Cymru
Y Deml Heddwch, Ystafell GF03, Rhodfa'r Brenin Edward VІІ, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3AP
Ffon: 029 2055 3687
Anfon e-bost atom ni
Email
Contact
© Cymorth Cymru 2021 | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 5093332 | Rhif Elusen Gofrestredig: 1116774
Telerau ac Amodau | Privacy policy | Polisi cwcis | Crewyd gan Carrick
© Cymorth Cymru 2021
Rhif Cofrestru’r Cwmni: 5093332
Rhif Elusen Gofrestredig: 1116774