Close
Share
Ddim yn aelod eto? Ymunwch â Cymorth
Shadow
Cyflwyno eich newyddion eich hun fel aelod

Fel aelod o Cymorth, mae'r wefan hon yn eiddo i chi lawn cymaint ag i ni. Gofynnir i chi ddefnyddio'r safle i hyrwyddo eich hanesion newyddion da a'ch gwybodaeth ddiweddaraf. I gyflwyno erthygl, e-bostiwch y copi (Cymraeg a Saesneg), gyda llun addas, at Jodi Cox, neu cliciwch yma i ddefnyddio ein ffurflen. Mae gennym ni hefyd gyfleoedd i westeion flogio - cysylltwch â Jodi i gael rhagor o wybodaeth. 

Shadow
Newyddion yr Aelodau

Cymdeithas Tai yn arddangos ei gwasanaethau allweddol i breswylwyr bregus
Mae adran Tai â Chefnogaeth Tai Gogledd Cymru wedi cynnal digwyddiad partner galw heibio i arddangos y gwasanaethau a'r gefnogaeth y maent yn eu darparu i'w tenantiaid. Mae Tai Gogledd Cymru yn darparu ystod eang o lety a chefnogaeth a gwasanaethau cymorth i bobl fregus ledled gogledd Cymru, gan gynnwys pobl ddigartref a rhai sy'n cysgu ar y stryd, pobl ifanc sy'n gadael gofal, pobl â phroblemau iechyd meddwl, a p...

Darllen mwy

AC Pontypridd yn ymweld â phrosiect cefnogaeth yn Nhrefforest
Ddydd Gwener (Gorffennaf 10fed), bu Aelod Cynulliad Pontypridd, Mick Antoniw, yn ymweld â Castle House, prosiect sy’n darparu llety a chefnogaeth i bobl sydd wedi profi digartrefedd. Mae’r prosiect, a reolir gan Gwalia, y darparwr gofal a chefnogaeth tai nid-er-elw, yn darparu gwasanaeth cefnogi seiliedig ar lety ar gyfer hyd at saith o bobl ddigartref sydd wedi’u symbylu i newid eu defnydd o sylweddau ac alco...

Darllen mwy

Cartrefi Cymru i ailagor y Glamorgan Holiday Hotel ym Mhorthcawl
Mae Cartrefi Cymru yn ailagor gwesty gwyliau enwog nid-er-elw Glamorgan Holiday Hotel ar lan y môr ym Mhorthcawl, yn barod ar gyfer yr haf. Roedd y gwesty, sy’n arbenigo mewn egwyliau byr i’r henoed, wedi cau oherwydd anawsterau ariannol ym mis Ionawr. Bellach mae ym mherchnogaeth lawn Cartrefi Cymru, sefydliad Cymreig pwysig nid-er-elw sy’n cefnogi pobl ag ana...

Darllen mwy

Ein Haelodau...

Shadow
Cymorth Cymru
Y Deml Heddwch, Ystafell GF03, Rhodfa'r Brenin Edward VІІ, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3AP
Ffon: 029 2055 3687
Anfon e-bost atom ni
Email
Contact
© Cymorth Cymru 2021 | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 5093332 | Rhif Elusen Gofrestredig: 1116774
Telerau ac Amodau | Privacy policy | Polisi cwcis | Crewyd gan Carrick
© Cymorth Cymru 2021
Rhif Cofrestru’r Cwmni: 5093332
Rhif Elusen Gofrestredig: 1116774