Close
Share
Ddim yn aelod eto? Ymunwch â Cymorth
Newyddion

Digwyddiad Ymgysylltu y Grant Cymorth Tai
Ym mis Hydref 2018 cyhoeddodd Gweinidogion Llywodraeth Cymru y penderfyniad i rannu’r Grant Ymyrryd yn Fuan ac Atal yn ddau, gan wahanu’r grantiau yn ymwneud â thai oddi wrth yr elfennau eraill nad ydynt yn gysylltiedig â thai, a hynny i holl awdurdodau lleol Cymru.  O ganlyniad i’r penderfyniad hwn, o fis Ebrill 2019 bydd un Grant Cymorth Tai yn cael ei greu a hwnnw’n cwmpasu Cefnogi Pobl, Atal D...

Darllen mwy

Enillwyr Gwobrau Hybu Annibyniaeth 2018
Cyhoeddwyd enwau enillwyr y Gwobrau Hyrwyddo Annibyniaeth 2018 nos Wener 30 Tachwedd, a hynny mewn seremoni yng Nghaerdydd a drefnwyd gan Cymorth Cymru. Mae’r gwobrau – sydd bellach yn eu 12fed flwyddyn – yn dathlu gwaith a llwyddiannau’r sector cymorth yn gysylltiedig â thai yng Nghymru. Agorwyd gweithgareddau’r noson gan Joy Kent, sylfaenydd a chy...

Darllen mwy

Gwobrau Hybu Annibyniaeth yn amlygu twf cydweithio ac arloesedd yn y trydydd sector yng Nghymru
Mae canlyniadau seremoni wobrwyo genedlaethol, a gyhoeddwyd Nos Wener diwethaf yng Nghaerdydd, yn dangos bod symudiad cynyddol o fewn y trydydd sector yng Nghymru tuag at ffyrdd mwy cydweithredol ac arloesol o weithio. Menter ar y cyd gan awdurdodau lleol Cymru a'r elusen Cymorth Cymru yw'r Gwobrau Hybu Annibyniaeth (PIAs), ac maen nhw'n cydnabod ac yn dathlu'r gwaith sy'n cael ei wneud yn y sectorau digartrefedd, ta...

Darllen mwy

Cyfle enfawr i ddangos yr arbedion mae Cefnogi Pobl yn eu gwneud i’r gwasanaeth iechyd yng Nghymru
Mae adroddiad gan Lywodraeth Cymru, a gyhoeddwyd heddiw, yn dangos postensial enfawr i ddangos yn gywir yr arbedion sylweddol mae'r Rhaglen Cefnogi Pobl yn eu gwneud i'r GIG yng Nghymru. Mae Cefnogi Pobl (CP) yn rhaglen allweddol gan Lywodraeth Cymru, sy'n rhoi cefnogaeth i dros 60,000 o bobl bob blwyddyn i'w helpu i fyw mor annibynnol ag y bo modd. Trwy ddarparu cymorth i bobl ar y cyfle cyntaf posibl, mae Cefnogi P...

Darllen mwy

Ein Haelodau...

Shadow
Cymorth Cymru
Tŷ Norbury, Heol Norbury, Y Tyllgoed, Caerdydd, CF5 3AS
Ffon: 029 2055 3687
Anfon e-bost atom ni
Email
Contact
© Cymorth Cymru 2021 | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 5093332 | Rhif Elusen Gofrestredig: 1116774
Telerau ac Amodau | Privacy policy | Polisi cwcis | Crewyd gan Carrick
© Cymorth Cymru 2021
Rhif Cofrestru’r Cwmni: 5093332
Rhif Elusen Gofrestredig: 1116774