Close
Share
Ddim yn aelod eto? Ymunwch â Cymorth
Blog

Cefnogi Pobl: Blog gwestai gan Janice Bell, Cymdeithas Tai Taf

Janice Bell
Pennaeth Gwasanaethau Cynnal
Cymdeithas Tai Taf

Ers pryd rydych chi'n gweithio yn y sector?

Ar ôl graddio mewn Polisi Cymdeithasol, fe wnes i hyfforddi fel Nyrs a Bydwraig. Cychwynnodd fy ngyrfa ym maes tai yn 1992 gydag United Welsh, lle bues i'n helpu i ddatblygu Prosiectau Prep o un cartref gofal cofrestredig bychan i 5 o brosiectau tai â chymorth. Symudais i Gymdeithas Tai Taf ym mis Ionawr 2006. Yn ystod fy nghyfnod i yma, mae'r adran gefnogi wedi parhau i dyfu a datblygu. Mae fy nghydweithiwr Jackie Amos (Pennaeth Tai â Chymorth) a minnau'n rheoli dros 90 o staff. Mae gennym ystod amrywiol o Brosiectau. Fel Rheolwyr Gweithredol, rydym hefyd yn rhan o weledigaeth strategol y sefydliad ac yn cydweithio'n agos â Rheolwyr Gweithredol o adrannau eraill yn ogystal, wrth gwrs, ac â'n Cyfarwyddwr, Mark Sheridan, a Thîm Arweinyddiaeth Taf.

Pa wasanaethau mae eich sefydliad neu eich prosiect chi'n eu darparu? Pa wahaniaeth mae eich gwasanaeth yn ei wneud i'r bobl rydych chi'n eu cefnogi?

Mae fy nghylch gwaith fel Rheolwr Gweithredol yn cynnwys cytundebau Cymorth fel y bo'r Angen (Floating Support) yng Nghaerdydd, Bro Morgannwg a Chasnewydd. Mae gen i gyfrifoldeb hefyd dros Red Sea House (Cynllun Tai Gwarchod ar gyfer pobl hŷn o'r Cymunedau Lleiafrifoedd Ethnig), dau Brosiect Ffoaduriaid, a Phrosiect Foyer Caerdydd. Mae gen i bedwar o reolwyr yn arwain gwahanol dimau, a staff o bron i 50 yn darparu'r gwahanol wasanaethau.

Jackie Amos yw Rheolwr Gweithredol Tŷ Seren (Prosiect tai â chymorth ar gyfer merched ifanc), Tŷ Enfys (sy'n darparu llety a chefnogaeth i famau beichiog a mamau a chanddynt fabanod hyd at 2 oed), a Tŷ Haul (prosiect symud ymlaen). Mae gan Jackie gyfrifoldeb hefyd dros Brosiect Shine a'n Partneriaid Rheoli. Mae Prosiect Shine yn wasanaeth a ddatblygwyd o ganlyniad i arian gronfa'r Loteri Fawr. Nod y prosiect hwn, sy'n cael ei ddarparu yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg ers pum mlynedd, yw rhoi cefnogaeth i rieni ifanc rhwng 16 a 25 oed, sy'n ddigartref neu mewn perygl o fod yn ddigartref, ac sy'n ymdrechu'n galed i gyflawni cerrig milltir allweddol ym mywydau eu teuluoedd.

Bob tair blynedd rydyn ni'n trefnu adolygiad annibynnol o'r gefnogaeth, ac mae'r canlyniadau'n dangos effaith y gefnogaeth honno. Yn 2015, dywedodd 98% o'r bobl rydyn ni wedi gweithio gyda nhw bod ein cefnogaeth wedi gwneud gwahaniaeth positif i'w bywydau. Roedd 100% yn fodlon gyda'u gweithiwr cymorth, a 99% yn fodlon gyda'r gefnogaeth gyffredinol.

Gofynnwyd hefyd am adborth gan unigolion, a derbyniwyd nifer o sylwadau gyda llawer o bobl yn nodi y byddent mewn dyled, mewn dyled gyda'u rhent, neu hyd yn oed yn ddigartref heblaw am y cymorth. Dywedodd mwy na dwy ran o dair o'r sampl fod y cymorth maen nhw'n ei dderbyn wedi eu helpu i fagu hyder, yn ogystal â gyda materion iechyd corfforol a meddyliol, a diogelwch personol. Yn yr un modd, dywedodd y rhan fwyaf o'r rhai a ymatebodd fod y gefnogaeth wedi eu cadw allan o ddyled, a'u galluogi i reoli eu tenantiaeth.

Gofynnwyd i ymatebwyr ddweud yn eu geiriau eu hunain sut byddai pethau wedi bod yn wahanol iddyn nhw petaent heb gael help gan weithiwr cymorth. Yr hyn sy'n ddiddorol yw difrifoldeb y sefyllfaoedd damcaniaethol roedd ymatebwyr yn hawlio y byddent yn eu hwynebu fel arall. Y thema fwyaf amlwg drwy gydol yr adborth oedd y neges na fydden nhw, yn syml, yn gallu dod i ben ac y byddai eu bywydau'n llanast llwyr.

Pryder mawr oedd fod nifer o bobl yn dweud y byddent yn ddigartref heblaw am y gefnogaeth. Roedd pynciau eraill a godwyd yn cynnwys unigedd a phroblemau iechyd, gyda nifer o ymatebwyr hyd yn oed yn sôn am y posibilrwydd o hunanladdiad pe na baen nhw wedi cael cefnogaeth. Roedd hyn yn loes calon i mi, ac yn gwneud i mi sylweddoli cymaint yw'r angen am Ariannu Cefnogi Pobl.

Beth ydych chi'n ei fwynhau fwyaf ynghylch eich gwaith? Beth, gredwch chi, yw'r peth mwyaf rydych chi wedi'i gyflawni?

Rwyf wrth fy modd gyda'r amrywiaeth yn fy ngwaith. O ddydd i ddydd rwy'n gweithio gyda phobl anhygoel sy'n gweithio'n galed i gefnogi'r rhai sy'n defnyddio'n gwasanaethau. Yr elfen ar ben fy rhestr yw edrych ar ôl fy staff sydd allan yn darparu cefnogaeth yn y cyfnod hwn o lymder. Rwy'n rhyfeddu at y ffaith eu bod yn parhau mor ymroddedig ac yn llawn cymhelliant wrth ddelio â'r fath galedi, ac â sefyllfaoedd sydd, yn aml, yn bur dorcalonnus.

Rwyf hefyd yn cynrychioli Tai Taf yn allanol mewn pob math o gyfarfodydd a digwyddiadau, ac rwy'n aelod o fwrdd Tai Pawb. Mae hyn yn ategu fy rôl fel arweinydd grŵp Cynllun Busnes Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Taf.

Pa newidiadau arwyddocaol rydych chi wedi eu gweld yng ngwasanaethau Cefnogi Pobl yn ystod eich cyfnod chi yn y sector? Beth, yn eich barn chi, yw'r prif heriau a'r cyfleoedd sy'n wynebu gwasanaethau Cefnogi Pobl?

Ar ôl 32 mlynedd o weithio ym maes gofal a chefnogaeth (23 mlynedd ohonynt ym maes Tai) rwyf wedi gweld gormod o newidiadau i allu eu rhestru yma. Er bod lefelau'r gefnogaeth ariannol wedi amrywio, nid yw'r sefyllfa erioed wedi bod mor heriol ag yw hi ar hyn o bryd. Ar adeg pan fo ar bobl Cymru angen cefnogaeth, byddwn yn gweld gostyngiad yn yr hyn y gallwn ei ddarparu, a gallai hyn arwain at lawer o oblygiadau ar gyfer unigolion a chymunedau, gan effeithio ar wasanaethau eraill megis iechyd a gwasanaethau cymdeithasol. Un peth sy'n galonogol yw dealltwriaeth Llywodraeth Cymru o'r sefyllfa, ac mae ymrwymiad i leihau'r toriadau'n holl bwysig er mwyn lleddfu effaith diwygio Lles a sicrhau bod Cymru'n ffynnu ac yn gofalu am ei phobl.

Ein Haelodau...

Shadow
Cymorth Cymru
Y Deml Heddwch, Ystafell GF03, Rhodfa'r Brenin Edward VІІ, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3AP
Ffon: 029 2055 3687
Anfon e-bost atom ni
Email
Contact
© Cymorth Cymru 2021 | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 5093332 | Rhif Elusen Gofrestredig: 1116774
Telerau ac Amodau | Privacy policy | Polisi cwcis | Crewyd gan Carrick
© Cymorth Cymru 2021
Rhif Cofrestru’r Cwmni: 5093332
Rhif Elusen Gofrestredig: 1116774