Close
Share
Ddim yn aelod eto? Ymunwch â Cymorth
Blog

Comisiynu a Chydweithio ar Ymyl y Clogwyn

Oliver Townsend
Rheolwr Polisi, Cymorth Cymru

Y storm berffaith. Dyw'r ymadrodd ddim yn gweddu'n union. Mae'n rhy dwt. Yn ymddwyn yn rhy dda. Mae storm berffaith yn cyfleu delweddau o rywbeth taclus, mathemategol, a damcaniaethol. Mae'r gwir am y pegwn â hynny.

Mae hefyd yn swnio'n sydyn. Storm o nunlle. Dyw e ddim yn cyfleu crynodiad araf ffactorau cyfrannol, y naill ar ôl y llall. Nid yw chwaith yn cyfleu'r ffaith anghysurus ei bod, ar ôl datblygu'n ddigonol, yn cael ei gweld fel rhywbeth nad oes modd ei hosgoi na'i hatal. Gallwn gael ein parlysu gan y storm anochel, a gweld y ffactorau llai'n pentyrru gan ddyfalu sut mae modd eu goresgyn yn unigol, heb sôn am ymateb i'r cyfan yn ei grynswth.

Dyna wir erchylltra'r storm berffaith: ei gweld yn datblygu, sylweddoli beth sy'n digwydd, teimlo'n ddiymadferth, gorfod derbyn y sefyllfa, ac yna'r effaith yn y pen draw.

Mae fel gwylio gwrthdrawiad car wedi'i arafu i'r eithaf.

Dyna'r storm berffaith mae'r sector gofal yn awr yn ei hwynebu.

Y materion ynghylch taliadau cysgu ar y safle. Y cyflog "byw" cenedlaethol newydd. Y dyfarniad diweddaraf o ran teithio i'r gwaith. Her drosfwaol, fythol bresennol, toriadau i'r gyllideb. Galw cynyddol.

Rydym mewn perygl o gael ein parlysu yn wyneb yr heriau hyn. Mae angen i'r holl brif randdeiliaid ar draws darparwyr, awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru (a Llywodraeth San Steffan hefyd) gyd-dynnu er mwyn gweld sut gall gwaith gyda phobl agored i niwed oroesi i'r degawd nesaf.

Darparu lle
Yn gynharach yr wythnos hon fe wnaethom ni gynnal digwyddiad, Comisiynu a Chydweithio ar Ymyl y Clogwyn, yng Nghaerdydd. Daeth cynulleidfa gymysg o awdurdodau lleol, darparwyr a llunwyr polisi at ei gilydd i ystyried y materion hyn yn y sesiwn friffio hanner diwrnod.

Cyflwynodd Michael Trickey wirionedd digysur y toriadau prosiect i gyllideb Llywodraeth Cymru, mewn sesiwn gosod y cyd-destun. Er ei bod hi'n amhosibl dweud yn bendant tan yr Adolygiad Gwariant ym mis Tachwedd, dyw hi ddim yn edrych yn debygol y daw'r cyni i ben yn fuan.

Bu Chris Bennett o Perthyn yn tynnu sylw at rannu gwybodaeth a chydweithredu na welwyd mo'i debyg ymhlith darparwyr gofal. Mewn gwirionedd, roedd hwn yn gyflwyniad brawychus. Er ein bod am i'r diwrnod fod yn un cadarnhaol, datgelodd Chris fod rhai darparwyr yn ofni y byddai'r cyfan yn ymddatod erbyn mis Hydref 2016 pe na bai camau'n cael eu cymryd ynghylch llawer o'r materion a amlinellwyd uchod. Mae cyni'n ddigon anodd – heb gomisiynu realistig wedi'i seilio ar gost wirioneddol darparu gwasanaethau, mae'r her yn fwy fyth.

Bu Dave Street, o ADSS, Cyfarwyddwr Corfforaethol cyfredol Gwasanaethau Cymdeithasol yng Nghaerffili, yn adleisio pryderon tebyg i rai Chris. Roedd yn chwa o awyr iach clywed llawer o'r un pryderon a fynegwyd gan Chris ynghylch comisiynu yn cael eu rhannu gan rywun ar lefel uwch mewn awdurdod lleol. Roedd yn cytuno â'r angen am newid ac ymateb i fygythiadau i'r sector, ond roedd hefyd yn herio darparwyr i gydweithio'n well ag awdurdodau lleol. Daeth i'r casgliad pendant na allwn oroesi'r toriadau nesaf os byddwn yn brwydro yn erbyn ein gilydd. Bu Dave hefyd yn tynnu sylw at waith y Bwrdd Comisiynu Cenedlaethol yng Nghymru, sy'n ffordd allweddol i ddarparwyr ddylanwadu ar bethau. (Ar hyn o bryd mae Cymorth Cymru yn aelod o'r Fforwm Darparwyr Cenedlaethol, sy'n bwydo syniadau a chyfraniadau darparwyr i'r Bwrdd – os byddwch chi byth yn awyddus i rannu pryderon neu syniadau, cysylltwch â ni'n uniongyrchol, os gwelwch yn dda).

Bu Nick Andrews o Brifysgol Abertawe yn rhannu'r wybodaeth ddiweddaraf o brosiect ymchwil oedd yng ngofal Sefydliad Joseph Rowntree. Roedd hwn yn gyflwyniad cadarnhaol, a ddaeth â'r diwrnod nôl at y gwir ffocws: sut mae gweithio'n well gyda'r unigolion rydym yn gofalu amdanynt. Rhoddodd Nick gyflwyniad gwerthfawr oedd yn cynnwys llawer o bethau y dylid mynd â nhw nôl i'n sefydliadau, ac roedd yn eglur i mi bod ffocws ar y manylion bach sy'n caniatáu i bobl brofi gofal anhygoel yr un mor bwysig, â dull gweithredu graddfa fwy o ran cyllido a chomisiynu wrth ymdrin â'r argyfyngau sydd ar droed ym maes gofal.


Ni allwn gael y naill heb y llall.

Yn olaf, rhoddwyd cyfle i'r cynrychiolwyr drafod materion y dydd gyda'i gilydd, gan annog sgwrsio anffurfiol rhwng y gwahanol sefydliadau. Cafodd y diwrnod ei hun dderbyniad da gan y cynrychiolwyr, ac er y trafodir yr heriau hyn mewn llawer o fannau eraill yn ogystal, dangosodd ddau beth yn eglur i mi:

  • Mae'r heriau sy'n wynebu'r sector yn aruthrol, a gallant ymddangos yn amhosibl eu goresgyn ar brydiau. Roeddem i gyd yn anesmwyth ar ôl cyfnewid pryderon ac ofnau, ond fe'n gorfodwyd i edrych gyda'n gilydd ar y problemau fydd yn ein hwynebu rownd y gornel, y flwyddyn nesaf.
  • Mae'r sector yn barod i ymateb, ac yn barod i ymateb ar y cyd, yn hytrach nag ar wahân. Dyna oedd elfen bwysicaf y diwrnod i mi: dim ond trwy osod ein hofnau a'n cystadleuaeth o'r neilltu y bydd y bobl bwysicaf – y rhai yr ydym ni'n gofalu amdanynt – yn derbyn cefnogaeth o ansawdd.

Fe'ch gadawaf trwy nodi'r pwynt mwyaf iasoer a wnaed yn ystod y dydd. Nid yw'n trafod methiant darparwyr, na gostyngiad adnoddau, na hyd yn oed doriadau llym i gyllidebau. Mae'n trafod y bobl. Gwnaeth un o'n siaradwyr bwynt sy'n dod yn ôl yn barhaus i'm meddwl, sef os na fyddwn ni'n ofalus, y gallem ni weld cefnogaeth yn dod i ben yn llwyr, a dychwelyd at ddyddiau digysur gofal preswyl, heb adael fawr ddim dewis nac urddas i'r unigolyn.

Os na fydd hynny'n ein symbylu i gydweithio a gwneud newidiadau hollbwysig, wn i ddim beth fydd.

Bydd Cymorth Cymru yn cynnal y digwyddiad hwn eto, yng Ngogledd Cymru, ar 30 Tachwedd. Bydd Morwenna Edwards, Cyfarwyddwr Corfforaethol o Gyngor Gwynedd, yn siarad, fel y bydd Vivienne Davies-Quarrell, ymgynghorydd ar wasanaethau gofal dementia. Bydd Chris Bennett a Michael Trickey yn ailadrodd eu cyflwyniadau yng nghyd-destun Gogledd Cymru. I gael rhagor o wybodaeth cliciwch yma.

Ein Haelodau...

Shadow
Cymorth Cymru
Y Deml Heddwch, Ystafell GF03, Rhodfa'r Brenin Edward VІІ, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3AP
Ffon: 029 2055 3687
Anfon e-bost atom ni
Email
Contact
© Cymorth Cymru 2021 | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 5093332 | Rhif Elusen Gofrestredig: 1116774
Telerau ac Amodau | Privacy policy | Polisi cwcis | Crewyd gan Carrick
© Cymorth Cymru 2021
Rhif Cofrestru’r Cwmni: 5093332
Rhif Elusen Gofrestredig: 1116774