Close
Share
Ddim yn aelod eto? Ymunwch â Cymorth
 • Quote
  Rydych chi wedi gwneud gwahaniaeth anhygoel, ac rydyn ni’n hynod o falch o’ch cynrychioli. Katie Dalton
  Quote
Blog

Diolch am eich gwaith

Yn y blog hwn, mae Katie Dalton, Cyfarwyddwr Cymorth Cymru, yn talu teyrnged i waith anhygoel aelodau Cymorth yn ystod y pandemig.

Rydyn ni’n hynod falch o ymdrechion pawb sy’n gweithio yn y sector digartrefedd, tai a cymorth yn ystod y cyfnod hynod anodd hwn.

Rydych chi wedi bod yn ystwyth ac yn hyblyg, gan addasu eich gwasanaethau i ddelio â heriau ymbellhau cymdeithasol, hunan-ynysu a chyfyngiadau eraill y cyfnod clo. Mae lllawer o’r staff wedi parhau i fynd i’r gwaith, gan fod yn hynod ymwybodol o’r risg i’w hiechyd ond yn gadarn eu hymroddiad i ddarparu gwasanaethau tai a chymorth holl bwysig. Mae hyn wedi bod yn arbennig o bwysig yn achos pobl sy’n byw gyda phrofiad o drawma, digartrefedd, cam-drin, dibyniaeth, problemau iechyd meddwl, ac anableddau dysgu.

Mewn cyfnod lle mae aros ‘gartref’ wedi bod yn hanfodol, rydych chi wedi gweithio’n ddi-stop i sicrhau bod pobl heb gartref saff a diogel wedi gallu cael mynediad at y tai a’r cymorth mae arnynt ei angen. Mae’r trugaredd a’r sgìl a ddangoswyd gan bobl sy’n gweithio mewn adrannau digartrefedd, llety dros dro, tai â chymorth, llochesau, cefnogi tenantiaethau, a rheoli tai, wedi bod yn bwysicach nag erioed.

Mae 800 o bobl wedi cael eu cartrefu mewn llety brys yn ystod y cyfnod hwn, a miloedd yn rhagor wedi cael cymorth i aros yn ddiogel ac yn iach yn eu cartrefi eu hunain.  Rydych chi wedi gwneud gwahaniaeth anhygoel, ac rydyn ni’n hynod o falch o’ch cynrychioli.  

Cyfnod o newid

Mae gwaith Cymorth wedi newid yn sylweddol ers mis Mawrth, yn cynnwys y trefniadau i alluogi’n tîm i weithio o gartref. Rydyn ni’n dal i addasu i sefyllfa sy’n newid yn barhaus, gan ystyried beth yw’r ffordd fwyaf effeithiol i ni ddylanwadu ar, cryfhau, cysylltu â, a chynnal ein sector.

Mae llawer o egni ein tîm wedi ei ffocysu ar gynrychioli anghenion cyfredol ein haelodau, ac rydyn ni wedi cydweithio’n agos â Llywodraeth Cymru i sicrhau bod eich barn chi’n cael ei chlywed, i ddatblygu atebion, ac i gynnig cymorth yn ystod y pandemig.

Mae’r gwaith hwn wedi gosod sail ar gyfer arweiniad penodol a gynhyrchir ar y cyd gyda Llywodraeth Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru, ac eraill, yn ogystal â gweithio gyda CHC i sicrhau PPE ar gyfer y sector. Gallwch ddarllen rhagor am y gwaith hwn isod. Rydyn ni’n ddiolchgar i’n holl aelodau a’n partneriaid am eu cydweithrediad a’u cymorth yn ystod y cyfnod hwn.

Ein ffocws

Rydych wedi dweud wrthym ni eich bod wedi gwerthfawrogi ein negeseuon ebost yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19, gan rannu’r cyhoeddiadau diweddaraf, arweiniad, deddfwriaeth, a phob math o wybodaeth sy’n berthnasol i’r sectorau tai a chymorth. Byddwn yn parhau i anfon y postiadau hyn i sicrhau eich bod yn derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf wrth i ni symud i’r ail gam.

Rydyn ni hefyd yn cynllunio cyfres o ddigwyddiadau digidol a fydd yn creu gofod                ar gyfer addysgu a thrafod rhai materion allweddol o fewn y sector, gan ein bod yn sylweddoli ei bod yn annhebygol y byddwn yn gallu mynd yn ôl at ein rhaglen o ddigwyddiadau byw yn y dyfodol agos.

Yn fuan iawn, bydd ein gwefan yn cynnwys cyfres newydd o flogiau’n sôn am waith anhygoel ein haelodau yn ystod y cyfnod hwn; byddwn yn eu cyhoeddi’n fuan – blogiau gan westeion, cyfweliadau, ac erthyglau am wahanol elfennau o’n gwaith gan amrywiaeth o bobl yn ein sector ni. Mae croeso i chi gysylltu os hoffech gymryd rhan.

Y dyfodol

Er nad yw’r pandemig ar ben eto, rhaid i ni hefyd gymryd y cyfle hwn i ddysgu o’n profiadau dros y misoedd diwethaf.  Yn ogystal, rhaid i ni gydweithio i sicrhau nad oes raid i neb fynd yn ôl ar y stryd, a bod y rhai sy’n gwneud y penderfyniadau yn cydnabod gwerth ac effaith eich gwaith.

Gallwn eich sicrhau y byddwn yn parhau i weithio’n ddiflino ar eich rhan chi ac ar ran y bobl rydych yn eu cefnogi, gan ddarparu llais cryf wrth weithio tuag at ddyfodol lle gall pawb fyw’n ddiogel ac yn annibynnol yn eu cartrefi eu hunain, a ffynnu yn eu cymunedau.

Ar ran holl dîm Cymorth, diolch yn fawr i chi unwaith eto, am bopeth.

Katie

 

 

Cip cyflym

Dyma rai o’r pethau rydyn ni wedi bod yn gweithio arnyn nhw yn ystod y pandemig hwn:

 • Diweddaru’n haelodau: Drwy ein diweddariadau bost ar COVID-19 rydyn ni wedi sicrhau bod ein haelodau’n derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf, arweiniad y llywodraeth a chyfleoedd codi arian, a hynny o fewn dyddiau – ac weithiau o fewn oriau’n unig – o’u cyhoeddi. 
 • Codi eich materion allweddol chi: Rydyn ni wedi bod yn coladu materion allweddol gan ein haelodau, a’u codi yn ein cyfarfodydd wythnosol gyda’r Gyfarwyddiaeth Tai, y Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol, a thîm VAWDASV, yn ogystal â chyflwyno adroddiadau wythnosol i swyddogion i gynnig arweiniad ar eu blaenoriaethau.
 • Llunio arweiniad: Ers diwedd mis Chwefror rydyn ni wedi bod yn llunio cyfarwyddyd Llywodraeth Cymru mewn ymateb i’r pandemig, gan helpu i ddrafftio’r testun a sicrhau bod eich problemau a’ch pryderon chi’n cael ystyriaeth. Mae hyn wedi cynnwys arweiniad ar ddigartrefedd a chamddefnyddio sylweddau, cysgu allan, cydymffurfio â rheolau’r cyfnod clo, ymddygiad gwrthgymdeithasol, ymddygiad heriol, a hunan-ynysu.
 • Rhoi arweiniad ar Gam 2: Drwy ein haelodaeth o’r Grŵp Gweithredu Digartrefedd, a’n trafodaethau cyfredol gyda swyddogion Llywodraeth Cymru, rydyn ni wedi bod yn helpu i lunio ail gam ymateb Cymru i ddigartrefedd. Dros yr ychydig wythnosau diwethaf rydym wedi bod yn bwydo barn ein haelodau i mewn a helpu i ddrafftio’r canllaw a lansiwyd yr wythnos ddiwethaf.
 • Byw â Chymorth: Rydym wedi cynrychioli ein haelodau yn y sector byw â chymorth mewn ystod gynyddol fawr o fforymau a rhwydweithiau, gan sicrhau bod eu model penodol hwy o weithio gydag Anableddau Dysgu yn cael ei warchod a’i gydnabod gan Lywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol.
 • Cyflenwadau PPE: Buom yn gweithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, CHC a Gofal ac Atgyweirio i sicrhau cyflenwadau o lanweithydd dwylo a mygydau wyneb gwrth-hylif ar gyfer ein haelodau. Rydym hefyd wedi sicrhau bod ein haelodau yn y trydydd sector yn rhan o’r fframwaith caffael mygydau wyneb, dan arweiniad CHC, Linc Cymru a Pobl.
 • Cyngor ar PPE: Pan ddaeth yn amlwg nad oedd y cyfarwyddyd PPE ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol yn berthnasol i’r rhan fwyaf o’n haelodau, buom yn gweithio gyda Iechyd Cyhoeddus Cymru i ddatblygu Nodyn Ymgynghorol penodol ar gyfer ein sector.
 • Tîm Llety Rhithiol: Rydym wedi bod arwain y tîm hwn ar y cyd â Llywodraeth Cymru, gan helpu i sicrhau bod gwybodaeth yn llifo rhwng Llywodraeth Cymru a’r awdurdodau lleol, gan nodi materion sy’n codi a mynd i’r afael â hwy.Katie_Dalton_headshot.jpg

Ein Haelodau...

Shadow
Cymorth Cymru
Y Deml Heddwch, Ystafell GF03, Rhodfa'r Brenin Edward VІІ, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3AP
Ffon: 029 2055 3687
Anfon e-bost atom ni
Email
Contact
© Cymorth Cymru 2021 | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 5093332 | Rhif Elusen Gofrestredig: 1116774
Telerau ac Amodau | Privacy policy | Polisi cwcis | Crewyd gan Carrick
© Cymorth Cymru 2021
Rhif Cofrestru’r Cwmni: 5093332
Rhif Elusen Gofrestredig: 1116774