Close
Share
Ddim yn aelod eto? Ymunwch â Cymorth
Blog

Rydyn ni wedi parhau i Gefnogi Pobl

Ddydd Mawrth 8 Rhagfyr, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y bydd cyllid Cefnogi Pobl (CP) yn cael ei ddiogelu ar gyfer 2015/16, ar yr un lefel ariannol ag a gyflwynwyd yn 2014/15. Rydyn ni wrth ein bodd bod y gronfa hollbwysig hon yn cael ei diogelu, ac mae'r cyhoeddiad hwn yn nodi llwyddiant yr ymgyrch ar y cyd gan Cymorth Cymru a CHC – Gadewch i ni Barhau i Gefnogi Pobl.

Crynodeb o'r ymgyrch – sut cyrhaeddon ni'r fan hon?

Digwyddiad lansio

Lansiwyd yr ymgyrch yn swyddogol ym mis Mai â digwyddiad lansio yn y Senedd, y daeth llawer o bobl iddo. Un o uchafbwyntiau'r digwyddiad oedd y gefnogaeth a gafwyd ar draws y pleidiau, gyda chynrychiolwyr o bob un o'r pedair prif blaid yn rhoi anerchiad angerddol i gefnogi'r rhaglen. Clywodd y cynrychiolwyr hefyd gan Lisa Pritchard, un o denantiaid Cadwyn, sydd wedi derbyn cefnogaeth a newidiodd ei bywyd trwy gyllid CP, ac a soniodd yn rymus am bwysigrwydd y gwasanaethau oedd ar gael iddi pan oedd hi'n mynd trwy drawma sylweddol.

Lobïo gwleidyddol

Ers y lansio, mae'r ymgyrch wedi datblygu wrth i Cymorth Cymru, CHC a'n haelodau adeiladu ar y gefnogaeth drawsbleidiol hon i bwysleisio pa mor hanfodol bwysig yw rhaglen CP. Roedd yr aelodau'n allweddol i lwyddiant yr elfen hon o'r ymgyrch, a defnyddiwyd templedi a ddarparwyd gan CHC a Cymorth Cymru i sicrhau bod cynrychiolwyr lleol yn cael llifeiriant o wybodaeth am arwyddocâd CP i bobl leol yn eu hetholaethau.

Ar hyd yr ymgyrch mae llawer o wleidyddion wedi ymweld â phrosiectau a swyddogion aelodau, gan gwrdd â staff gwasanaethau sy'n cael eu hariannu gan CP a dysgu gan y bobl sy'n defnyddio'r gwasanaethau hynny pa mor hanfodol yw'r haen amddiffynnol maen nhw'n ei chynnig. Ar ben hynny, amlygwyd pwysigrwydd gwleidyddol y mater hwn mewn trafodaeth yn yr Eisteddfod lle bu'r aelodau'n holi cynrychiolwyr o'r pedair prif blaid am eu hymrwymiad i CP.

Yn ogystal â chefnogi ein haelodau i lobïo'n lleol, rydyn ni hefyd wedi bod yn lobïo ar lefel genedlaethol. Anfonwyd llythyron a lofnodwyd gan Stuart Ropke ac Auriol Miller at gynrychiolwyr tai pob plaid, derbyniodd pob AC drosolwg, a derbyniodd arweinydd pob plaid lythyr gan Cymorth Cymru, CHC a chyrff tai a chefnogaeth eraill amlwg yng Nghymru. Anfonwyd briffiadau ar effaith CP wrth i'r penderfyniad ar y gyllideb nesáu, ac fe wnaethon ni gynyddu'r pwysau gwleidyddol yn dilyn yr Adolygiad Gwariant Cynhwysfawr.

Cymerwyd cam pwysig pellach pan gyflwynodd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru ddadl gwrthblaid ar lawr y Cynulliad, yn dilyn trafodaeth gyda CHC a Cymorth, a defnyddio data gan yr aelodau i gyflwyno'r achos dros ddiogelu CP. Elfen hollbwysig yn hyn oedd yr ymatebion i'r arolwg a gwblhawyd gan aelodau CHC ynghylch arwyddocâd toriadau pellach i'w gwasanaethau o safbwynt darparwyr a defnyddwyr gwasanaeth, yn dilyn cais Lesley Griffiths am dystiolaeth yn y digwyddiad lansio ym mis Mai. Bu'r ddadl hefyd yn defnyddio astudiaethau achos a luniwyd gan Gydlynwyr Datblygu Rhanbarthol ar gais Cymorth.

Cafodd yr ymgyrch hwb pwysig ar ffurf astudiaeth cyswllt data sy'n dangos y potensial aruthrol i amlygu'r gwir arbedion sylweddol a ddaw i'r GIG yng Nghymru yn sgîl y Rhaglen Cefnogi Pobl. Rydym wedi gwybod ers meitin bod CP yn arbed arian i rannau eraill o'r pwrs cyhoeddus, ac mae'r astudiaeth hon yn gam pwysig ymlaen o safbwynt gallu darparu tystiolaeth effeithiol ynghylch hynny.

Cefnogaeth gan gynghorau ledled Cymru
Mae cynghorau ar draws y wlad wedi cefnogi'r ymgyrch, gyda 6 yn pasio penderfyniad i herio toriadau pellach i'r rhaglen CP wedi i Cymorth, CHC a'n haelodau gysylltu â nhw.

Deiseb yr ymgyrch
Elfen arall allweddol o'r ymgyrch oedd y ddeiseb a drefnwyd gan Lisa Pritchard, gyda chefnogaeth Cymorth a CHC, lle casglwyd dros 1,000 o lofnodion, a dangos i'r Cynulliad effaith ddynol y rhaglen CP. Bu mewnbwn Lisa i'r ymgyrch yn amhrisiadwy.

Cyfryngau cymdeithasol
Mae'r ymgyrch wedi cael llwyddiant aruthrol ar y cyfryngau cymdeithasol, yn arbennig Twitter, ac yn nhir y blogiau. Mae hashnod #supportingpeoplewales wedi glanio ar bron 700,000 o linellau amser yn ystod y flwyddyn! Mae lluniau o ymweliadau ACau a gwasanaethau ar waith, blogiau yn amlygu hanesion personol, a fideos a ddarparwyd gan yr aelodau wedi helpu i roi'r gair ar-lein ynghylch y mathau o wasanaethau sy'n cael eu hariannu gan CP.

Beth nesa?
Y peth hanfodol yw bod cyhoeddiad yr wythnos ddiwetha ynghylch cyllid wedi prynu blwyddyn arall i Cymorth Cymru, CHC a'n haelodau ddangos effaith y rhaglen CP. Yn dilyn yr astudiaeth cysylltu data lwyddiannus y cyfeiriwyd ati uchod, bydd y ddau gorff yn gweithio gyda'r aelodau i sicrhau bod y dystiolaeth a gyflwynir o blaid cyllid yn y dyfodol yn ddigon cryf i ddangos y byddai torri nôl arno eto yn beryglus yn wleidyddol, ac yn drychineb amlwg.

Carai Cymorth Cymru a CHC ddiolch i'n haelodau a'n partneriaid am eu hymwneud brwd ag ymgyrch ar y cyd a fu, yn y pen draw, yn llwyddiannus.

Ein Haelodau...

Shadow
Cymorth Cymru
Y Deml Heddwch, Ystafell GF03, Rhodfa'r Brenin Edward VІІ, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3AP
Ffon: 029 2055 3687
Anfon e-bost atom ni
Email
Contact
© Cymorth Cymru 2021 | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 5093332 | Rhif Elusen Gofrestredig: 1116774
Telerau ac Amodau | Privacy policy | Polisi cwcis | Crewyd gan Carrick
© Cymorth Cymru 2021
Rhif Cofrestru’r Cwmni: 5093332
Rhif Elusen Gofrestredig: 1116774