Close
Share
Ddim yn aelod eto? Ymunwch â Cymorth

Mae cynrychioli barn ein haelodau a dylanwadu ar ddatblygiad polisi a deddfwriaeth yn ganolog i’n gweithgareddau.

Rydyn ni’n canolbwyntio ar ddod â llinynnau ein meysydd polisi allweddol ynghyd ar draws rhaglenni blaenoriaeth Llywodraeth Cymru – gan wneud yn siŵr bod ein haelodau yn cael eu cefnogi a bod eu barn a’u blaenoriaethau yn cael eu hadlewyrchu ar bob lefel ac ar draws yr holl faterion cysylltiedig.

Rydyn ni’n gwneud hyn mewn nifer o ffyrdd:

 

Meysydd polisi allweddol
 • Digartrefedd

  Mae digartrefedd yn faes polisi allweddol ar gyfer Cymorth Cymru.

  Rydyn ni'n ymroddedig i gynnal agwedd ataliol a gweithio mewn partneriaeth ag aelodau, llunwyr polisi a rhanddeiliaid eraill i atal pobl rhag bod yn ddigartref. Mae hwn yn un o'n meysydd gwaith craidd, ac rydyn ni'n cynrychioli llawer o wahanol ddarparwyr sy'n gweithio gyda phobl ddigartref neu bobl sydd mewn perygl o golli eu cartref.

  Elfen allweddol o'n gwaith yn y maes hwn yw canolbwyntio ar y Rhaglen Cefnogi Pobl.

 • Cymorth cysylltiedig â thai a byw â chymorth

  Mae cymorth cysylltiedig â thai a byw â chymorth yn feysydd polisi o ddiddordeb allweddol i Cymorth Cymru.

  Mae llawer o ddarparwyr yng Nghymru sy'n darparu cymorth cysylltiedig â thai a gwasanaethau byw â chymorth. Mae Cymorth Cymru yn cynrychioli eu lleisiau ac yn gweithio i hyrwyddo gwelliannau yn y maes hwn.

  Rhan allweddol o’n gwaith yn y maes hwn yw canolbwyntio ar y Rhaglen Cefnogi Pobl

 • Gofal gwerth cymdeithasol

  Gan gydnabod pwysigrwydd gwaith integredig ar draws sectorau, mae gennym hefyd ddiddordeb byw mewn Gofal Gwerth Cymdeithasol ac rydym yn parhau i ddatblygu ein gweithgareddau a’n dylanwad yn y maes hwn. 

 • Themâu cysylltiedig

  Yn ogystal â’r uchod, rydyn ni hefyd yn cadw llygad manwl ar feysydd polisi cysylltiedig, fel:

  • Trechu tlodi
  • Cyfiawnder troseddol
  • Cyflogaeth, hyfforddiant a sgiliau

  Mae hyn yn ein galluogi i ymateb yn hyblyg ac yn gyflym i themâu sy’n dod i’r amlwg – gan ganolbwyntio ar y meysydd hynny sy’n debygol o effeithio ar ein gwaith craidd.

  I gael rhagor o wybodaeth am ein gwaith polisi a sut gallwch chi chwarae rhan, anfonwch e-bost at Oliver Townsend

 •  

   Ydych chi’n aelod o Cymorth Cymru? Rhowch eich enw i lawr i dderbyn ein diweddariadau polisi.

   

Ein Haelodau...

Shadow
Cymorth Cymru
Y Deml Heddwch, Ystafell GF03, Rhodfa'r Brenin Edward VІІ, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3AP
Ffon: 029 2055 3687
Anfon e-bost atom ni
Email
Contact
© Cymorth Cymru 2021 | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 5093332 | Rhif Elusen Gofrestredig: 1116774
Telerau ac Amodau | Privacy policy | Polisi cwcis | Crewyd gan Carrick
© Cymorth Cymru 2021
Rhif Cofrestru’r Cwmni: 5093332
Rhif Elusen Gofrestredig: 1116774