Close
Share
Ddim yn aelod eto? Ymunwch â Cymorth

Mae cymorth cysylltiedig â thai a byw â chymorth yn feysydd polisi o ddiddordeb allweddol i Cymorth Cymru.

Mae cymorth cysylltiedig â thai a gwasanaethau byw â chymorth yn helpu pobl i fyw mor annibynnol ag y gallant, neu symud ymlaen i fyw’n annibynnol. Mae llawer o wahanol grwpiau o bobl yn elwa o’r gwasanaethau hyn, yn cynnwys:

 • pobl hŷn y mae angen cefnogaeth arnynt
 • pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl
 • pobl ddigartref
 • benywod sydd mewn perygl o ddioddef trais domestig
 • pobl sydd â phroblemau camddefnyddio sylweddau
 • troseddwyr
 • pobl ifanc a rhieni yn eu harddegau
 • pobl sydd ag anabledd corfforol neu synhwyraidd
 • pobl sydd ag anabledd dysgu

Mae llawer o ddarparwyr yng Nghymru sy’n darparu cymorth cysylltiedig â thai a gwasanaethau byw â chymorth. Mae Cymorth Cymru yn cynrychioli eu lleisiau ac yn gweithio i hyrwyddo gwelliannau yn y maes hwn.

Mae rhan allweddol o’n gwaith yn y maes hwn yn troi o gwmpas y Rhaglen Cefnogi Pobl –rhaglen flaenllaw gan Lywodraeth Cymru sy’n cefnogi dros 60,000 o bobl y flwyddyn i fod mor annibynnol â phosibl.

Mae’r cymorth ar wahân i ofal personol, ond mae’n cydweddu â’r gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol

I gael rhagor o wybodaeth am ein gwaith polisi ar gymorth cysylltiedig â thai a byw â chymorth, anfonwch e-bost at Oliver Townsend.

 • Rhwydweithiau

  Rydyn ni’n cynrychioli buddiannau ein haelodau a’r bobl maen nhw’n eu cefnogi trwy gyfranogi mewn gweithgorau o eiddo’r llywodraeth, rhwydweithiau polisi a mentrau. Rhagor o wybodaeth am y rhwydweithiau hyn

 • Ymgyngoriadau

  Yn ogystal â bod yn rhan o’r rhwydweithiau hyn, rydyn ni hefyd yn ymateb i nifer o ymgyngoriadau, ymholiadau a galwadau am dystiolaeth mewn cydweithrediad â’n haelodau.

  Rhagor o wybodaeth am ymgyngoriadau yn awr ac yn y gorffennol yn y maes polisi hwn, a sut gallwch chi chwarae rhan. 

 • Deddfwriaeth

  Bydd yr adran hon ar Ddeddfwriaeth yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am y datblygiadau deddfwriaethol allweddol, a materion sy’n cael effaith ar y sector cymorth cysylltiedig â thai a byw â chymorth. 

   

Ein Haelodau...

Shadow
Cymorth Cymru
Y Deml Heddwch, Ystafell GF03, Rhodfa'r Brenin Edward VІІ, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3AP
Ffon: 029 2055 3687
Anfon e-bost atom ni
Email
Contact
© Cymorth Cymru 2021 | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 5093332 | Rhif Elusen Gofrestredig: 1116774
Telerau ac Amodau | Privacy policy | Polisi cwcis | Crewyd gan Carrick
© Cymorth Cymru 2021
Rhif Cofrestru’r Cwmni: 5093332
Rhif Elusen Gofrestredig: 1116774