Close
Share
Ddim yn aelod eto? Ymunwch â Cymorth

Mae digartrefedd yn faes polisi allweddol ar gyfer Cymorth Cymru.

Rydyn ni’n ymroddedig i gynnal agwedd ataliol a gweithio mewn partneriaeth ag aelodau, llunwyr polisi a rhanddeiliaid eraill i atal pobl rhag bod yn ddigartref. Mae hwn yn un o’n meysydd gwaith craidd, ac rydyn ni’n cynrychioli llawer o wahanol ddarparwyr sy’n gweithio gyda phobl ddigartref neu bobl sydd mewn perygl o golli eu cartref.

Elfen allweddol o’n gwaith yn y maes hwn yw canolbwyntio ar y Rhaglen Cefnogi Pobl sy’n chwarae rhan hanfodol yn y gwaith o atal digartrefedd yng Nghymru, a galluogi pobl i reoli eu bywydau eu hunain a byw’n hyderus mewn cartrefi diogel, saff.

I gael rhagor o wybodaeth am ein gwaith polisi ar ddigartrefedd, anfonwch e-bost at Oliver Townsend

 • Rough Sleepers Cymru

  Fel rhan o’n gwaith ym maes digartrefedd, rydyn ni’n hwyluso Rough Sleepers Cymru (RSC) – rhwydwaith o sefydliadau sy’n gweithio gyda phobl sy’n cysgu allan yng Nghymru.

  Pwrpas RSC yw cynrychioli buddiannau pobl sy’n cysgu allan, rhannu arfer gorau, a nodi ac ymgyrchu ar faterion allweddol. Rhagor o wybodaeth

 • Rhwydweithiau

  Rydyn ni’n cynrychioli buddiannau ein haelodau a’r bobl maen nhw’n eu cefnogi trwy wneud cyfraniad gweithredol i weithgorau o eiddo’r llywodraeth, rhwydweithiau polisi a mentrau eraill, megis Fforymau Darparwyr Rhanbarthol. Rhagor o wybodaeth am y rhwydweithiau hyn

 • Ymgyngoriadau

  Yn ogystal â chyfranogi yn y rhwydweithiau hyn, rydyn ni hefyd yn ymateb i nifer o ymgyngoriadau, ymholiadau a galwadau am dystiolaeth mewn cydweithrediad â’n haelodau.

  Rhagor o wybodaeth am ymgyngoriadau yn awr ac yn y gorffennol yn y maes polisi hwn, a sut gallwch chi chwarae rhan. 

 • Deddfwriaeth

  Byddwn ni’n defnyddio’r adran hon i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ddatblygiadau deddfwriaethol allweddol a materion sy’n cael effaith ar ddigartrefedd, cymorth cysylltiedig â thai a’r sector byw â chymorth.

  Mae Deddf Tai (Cymru) wedi gwneud newidiadau sylfaenol i’r dull o ymdrin â digartrefedd. Mae agwedd ataliol at ddigartrefedd wedi’i gwreiddio yn y ddeddfwriaeth, ac ni fydd yn llwyddiannus ond os gweithiwn gyda’n gilydd, yn ddarparwyr, awdurdodau lleol a rhanddeiliaid eraill. Mae Cymorth Cymru wedi bod yn rhan o waith ymgynghori, cynrychioli a hyfforddiant er mwyn sicrhau bod anghenion y bobl mae ein haelodau’n gweithio gyda nhw yn cael eu diwallu.

Ein Haelodau...

Shadow
Cymorth Cymru
Y Deml Heddwch, Ystafell GF03, Rhodfa'r Brenin Edward VІІ, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3AP
Ffon: 029 2055 3687
Anfon e-bost atom ni
Email
Contact
© Cymorth Cymru 2021 | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 5093332 | Rhif Elusen Gofrestredig: 1116774
Telerau ac Amodau | Privacy policy | Polisi cwcis | Crewyd gan Carrick
© Cymorth Cymru 2021
Rhif Cofrestru’r Cwmni: 5093332
Rhif Elusen Gofrestredig: 1116774