Close
Share
Ddim yn aelod eto? Ymunwch â Cymorth

Mae gofal cymdeithasol yn chwarae rhan allweddol yn y gwaith o leihau eithrio cymdeithasol a helpu pobl i gynnal eu hannibyniaeth.

Yn draddodiadol, mae Cymorth Cymru wedi gweithio ym maes tai yn bennaf – ond rydyn ni’n cydnabod bod gorgyffwrdd aruthrol rhwng gofal cymdeithasol a thai, yn arbennig trwy’r Rhaglen Cefnogi Pobl, ac felly, ers 2013, rydyn ni wedi dechrau datblygu ein gweithgareddau yn y maes hwnnw ymhellach.

Wrth i nifer o’n haelodau arallgyfeirio i ddarparu gofal, mae wedi dod yn eglur bod rôl i gorff trosfwaol gynrychioli’r darparwyr annibynnol nid-er-elw sy’n buddsoddi’r arian yn ôl yn y cymunedau maen nhw’n eu gwasanaethu.

Yn 2013, comisiynwyd Cymorth gan Lywodraeth Cymru i gynnal astudiaeth ar yr angen am gorff o’r fath, a’i ddichonoldeb. Mae copi o’r adroddiad hwnnw ar gael yma.

Gan fod Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) yn sicrhau bod dyletswydd ar awdurdodau lleol i hybu mentrau trydydd sector a chymdeithasol, ni fu angen mwy erioed am sefydliad i gynrychioli’r cyrff hyn.

I gael rhagor o wybodaeth am ein gwaith polisi ar ofal cymdeithasol, anfonwch e-bost i Oliver Townsend.

 • Rhwydweithiau

  Rydyn ni’n cynrychioli buddiannau ein haelodau a’r bobl maen nhw’n eu cefnogi trwy gyfranogi mewn gweithgorau o eiddo’r llywodraeth, rhwydweithiau polisi a mentrau. Rhagor o wybodaeth am y rhwydweithiau hyn 

 • Ymgyngoriadau

  Yn ogystal â bod yn rhan o’r rhwydweithiau hyn, rydyn ni hefyd yn ymateb i nifer o ymgyngoriadau, ymholiadau a galwadau am dystiolaeth mewn cydweithrediad â’n haelodau.

  Rhagor o wybodaeth am ymgyngoriadau yn awr ac yn y gorffennol yn y maes polisi hwn, a sut gallwch chi chwarae rhan. 

   

 • Deddfwriaeth

  Byddwn ni’n defnyddio’r adran hon i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ddatblygiadau deddfwriaethol allweddol a materion sy’n cael effaith ar y sector gofal cymdeithasol.

  Mae Cymorth Cymru wedi bod yn gweithio i gynrychioli barn ein haelodau yng nghyswllt Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru), sy’n dod i rym yn 2016.

  Bydd y Ddeddf hon yn gwneud newidiadau cynhwysfawr i’r system bresennol o ofal yng Nghymru, ac rydyn ni’n gweithio i sicrhau bod barn ein haelodau’n derbyn sylw, a bod cyfleoedd i gydweithio a dileu dyblygu yn cael eu nodi.

Ein Haelodau...

Shadow
Cymorth Cymru
Y Deml Heddwch, Ystafell GF03, Rhodfa'r Brenin Edward VІІ, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3AP
Ffon: 029 2055 3687
Anfon e-bost atom ni
Email
Contact
© Cymorth Cymru 2021 | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 5093332 | Rhif Elusen Gofrestredig: 1116774
Telerau ac Amodau | Privacy policy | Polisi cwcis | Crewyd gan Carrick
© Cymorth Cymru 2021
Rhif Cofrestru’r Cwmni: 5093332
Rhif Elusen Gofrestredig: 1116774