Close
Share
Ddim yn aelod eto? Ymunwch â Cymorth

Rhan allweddol o’n polisi a’n gwaith yn dylanwadu yw cyfranogi yng ngweithgorau’r llywodraeth, rhwydweithiau polisi a mentrau.

Mae hyn yn ein galluogi i dynnu at ei gilydd holl linynnau ein meysydd polisi allweddol ar draws rhaglenni blaenoriaeth Llywodraeth Cymru, a sicrhau bod barn ein haelodau’n cael eu hadlewyrchu ar bob lefel ac ar draws yr holl faterion perthynol.

Am ragor o wybodaeth am bolisi a gweithgareddau dylawadu Cymorth, cysylltwch ag Oliver Townsend.

 • Cynghrair y Cynghreiriau ar Iechyd a Gofal Cymdeithasol

  Rhwydwaith o gyrff cynrychioliadol sy'n cydweithio i gynyddu effeithiolrwydd ac effaith llais y trydydd sector.

  Cymorth Representative
  Cynrychiolydd Cymorth Cymru
  Katie Dalton
  Cymorth Representative
  Cyfarfodydd misol a 6 chyfarfod Gweinidogol
 • Cyfiawnder Cymunedol Cymru

  Sefydlwyd Rhwydwaith Cyfiawnder Cymunedol Cymru yn 2000, gyda'r nod o alluogi'r sefydliadau hynny sy'n gweithio ym maes Cyfiawnder Cymunedol i gydweithio â'i gilydd, rhannu gwybodaeth ac arfer da, a dosbarthu a dylanwadu ar bolisi, cynrychioli pryderon cyfiawnder cymunedol yn y trydydd sector mewn perthynas â Chynllun Trydydd Sector Llywodraeth Cymru, yn cynnwys adnabod problemau a chynrychiolwyr ar gyfer y cyfarfodydd chwe-misol gyda Gweinidogion y Llywodraeth a chynrychioli'r sector cyfiawnder cymunedol ar Gyngor Partneriaeth y Trydydd Sector.

  Cymorth Representative
  Cynrychiolydd Cymorth Cymru
  Amherthnasol
 • Grŵp Trawsbleidiol ar Anabledd

  Ymdrin â materion allweddol yn ymwneud â chydraddoldeb ym maes anabledd, yn cynnwys gweithredu'r Model Cymdeithasol o Anabledd, a'r hawl i Fyw'n Annibynnol.

  Cymorth Representative
  Cynrychiolydd Cymorth Cymru
  Amherthnasol
 • Grŵp Trawsbleidiol ar Bolisi Tai

  Darparu fforwm ar gyfer Aelodau Cynulliad o wahanol bleidiau i gwrdd i ystyried a thrafod themâu cyfredol ym meysydd tai a digartrefedd, a'r cysylltiad sydd rhwng y rhain a meysydd polisi eraill megis adfywio, iechyd ac addysg. Mae'r grŵp hefyd yn ceisio hybu dialog ystyrlon rhwng y Cynulliad a'r gymuned dai genedlaethol.

  Cymorth Representative
  Cynrychiolydd Cymorth Cymru
  Katie Dalton
  Cymorth Representative
  Cwrdd o leiaf unwaith y flwyddyn
 • Grŵp Moderneiddio Gwasanaethau yng nghyd-destun Cam-drin Domestig

  Bydd y grŵp yn ffocysu ar argymhellion sy'n deillio o ymchwil ac o'r Cynllun Gweithredu Moderneiddio yng nghyd-destun Gwasanaethau'n gysylltiedig â Chymorth Tai mewn achosion o Gam-drin Domestig er mwyn dylanwadu ar bolisi a galluogi partneriaethau strategol. Gwneir cysylltiadau â deddfwriaeth berthnasol sydd ar y gweill, a bydd yn gweithio mewn cysylltiad â'r tîm VAWDA yn Llywodraeth Cymru, Adrannau Cefnogi Pobl a Thai, i gyflawni'r amcanion canlynol:

  Cymorth Representative
  Cynrychiolydd Cymorth Cymru
  Mandy Powell
 • EROSH

  Mae rhwydweithiau rhanbarthol EROSH yn rhoi cyfle i aelodau fod yn fwy gweithredol ar lefel leol, a dod at ei gilydd yn rheolaidd i rannu arfer da, cydweithio i ateb problemau, a gwrando ar siaradwyr gwadd o'r sector.

  Cymorth Representative
  Cynrychiolydd Cymorth Cymru
  Mandy Powell
  Cymorth Representative
  Cwrdd yn chwarterol
 • FEANTSA

  Y rhwydwaith digartrefedd dros Ewrop gyfan.

  Cymorth Representative
  Cynrychiolydd Cymorth Cymru
  Katie Dalton
  Cymorth Representative
  Cwrdd unwaith y flwyddyn. Mae yna gynhadledd ymchwil flynyddol a chynhadledd rhwydweithio / rhannu arfer gorau.
 • Grŵp Ymgynghorol ar Iechyd Pobl Ddigartref

  Fel rhan o'n grant Adran 180 i atal digartrefedd, rydym yn gweithio gyda Iechyd Cyhoeddus Cymru i sicrhau bod y cyfan yn cyfuno'n effeithiol.

  Cymorth Representative
  Cynrychiolydd Cymorth Cymru
  Mandy Powell
  Cymorth Representative
  Cwrdd yn chwarterol
 • Homes 4 All Cymru / Cartrefi i Gymru Gyfan

  Mae Cartrefi i Gymru Gyfan yn tynnu sefydliadau allweddol ym maes tai at ei gilydd, ac yn anelu at gynyddu'r cyfraniad a wneir gan y sector tai i iechyd a lles y cymunedau.

  Cymorth Representative
  Cynrychiolydd Cymorth Cymru
  Katie Dalton
  Cymorth Representative
  Cwrdd o leiaf ddwywaith y flwyddyn
 • Rhwydwaith Swyddogion Polisi Tai

  Dull o rannu gwybodaeth yng nghyd-destun polisi ac arfer sy'n berthnasol i dai yng Nghymru, gan annog cyd-gefnogi, hybu arfer da, gwella'r cyfathrebu rhwng asiantaethau, a chynyddu capasiti aelodau. Bydd y grŵp hefyd yn adnabod cyfleoedd i ddatblygu diweddariadau o ddogfennau, ymchwil a pholisi i'w defnyddio gan y Gymuned Dai ehangach yng Nghymru.

  Cymorth Representative
  Cynrychiolydd Cymorth Cymru
  Mandy Powell
 • Fforwm Cenedlaethol ar Ddarparu Gofal

  Mae'n darparu arweiniad strategol, yn cynnwys hwyluso a hyrwyddo ystod o weithgareddau cenedlaethol a lleol a gynlluniwyd i wella comisiynu a chydlynu cysylltiad parhaus rhwng y comisiynwyr a'r rhai sy'n darparu gofal.

  Cymorth Representative
  Cynrychiolydd Cymorth Cymru
  Katie Dalton
  Cymorth Representative
  Cwrdd yn chwarterol
 • Rough Sleepers Cymru 

  Rhwydwaith o sefydliadau sy'n darparu gwasanaethau ar gyfer rhai sy'n cysgu ar y stryd yng Nghymru. Mae RSC yn cynrychioli diddordebau rhai sy'n cysgu ar y stryd, yn rhannu arfer gorau ac yn ymgyrchu ar faterion allweddol. 

  Cymorth Representative
  Cynrychiolydd Cymorth Cymru
  Mandy Powell
  Cymorth Representative
  Cwrdd 3 gwaith y flwyddyn
 • Rhwydwaith Camddefnyddio Sylweddau

  Mae'n gweithredu fel fforwm i drafod y polisi camddefnyddio sylweddau, a lle bo hynny'n briodol, cytuno ar a chyflwyno polisi cyffredin i Lywodraeth Cymru a chyrff perthnasol eraill. Mae hefyd yn rhoi cyfle i sefydliadau yn y trydydd sector gyfnewid gwybodaeth a phrofiad, ac yn gyffredinol mae'n darparu fforwm gefnogol ar gyfer sefydliadau sy'n gweithio ym maes camddefnyddio sylweddau. Mae'r rhwydwaith hefyd yn gweithredu fel cyswllt rhwng rhwydweithiau a chymdeithasau eraill ledled Cymru.

  Cymorth Representative
  Cynrychiolydd Cymorth Cymru
  Mandy Powell
 • Grŵp Deilliannau Data Cefnogi Pobl (SPODG)

  Nod y Gweithgor Data yw darparu cyngor i swyddogion ar fwrw ymlaen â'r Fframwaith Deilliannau.

  Cymorth Representative
  Cynrychiolydd Cymorth Cymru
  Katie Dalton
 • Grŵp Trefn Lywodraethol Cefnogi Pobl

  Grŵp aml-asiantaeth yw'r Gweithgor Trefn Lywodraethol, sy'n adrodd i Fwrdd Ymgynghorol Cenedlaethol Cefnogi Pobl.  Gweithgor ymgynghorol yn unig yw hwn ac nid oes ganddo bwerau i wneud penderfyniadau. Ei rôl yw darparu cyngor strategol i'r SPNAB ar weledigaeth, gwerthoedd, llywodraethiant ac effaith rhaglen Cefnogi Pobl. Mae hefyd yn daparu cyngor gweithredol ar faterion megis trefniadau adrodd yn ôl.

  Cymorth Representative
  Cynrychiolydd Cymorth Cymru
  Katie Dalton
  Cymorth Representative
  Yn 2015, mae'r cyfarfodydd yn fisol; y trefniant i'w adolygu
 • Bwrdd Ymgynghorol Cenedlaethol Cefnogi Pobl 

  Mae Bwrdd Ymgynghorol Cenedlaethol Cefnogi Pobl (SPNAB) yn rhoi cyngor i'r Gweinidog dros Gymunedau a Threchu Tlodi. Ei nod yw sicrhau bod y Rhaglen Cefnogi Pobl yn ffocysu ar gwrdd ag anghenion pobl fregus ym maes tai.

  Cymorth Representative
  Cynrychiolydd Cymorth Cymru
  Katie Dalton
  Cymorth Representative
  Cwrdd yn chwarterol
 • Gweithgor Ymchwil a Gwerthuso Cefnogi Pobl

  Grŵp Gorchwyl a Gorffen sy'n adrodd yn ôl i'r Grŵp Cyllid Strategol ac yn gweithredu'r fframwaith Ymchwil a Gwerthuso, i sefydlu effeithiolrwydd y rhaglen Cefnogi Pobl.

  Cymorth Representative
  Cynrychiolydd Cymorth Cymru
  Katie Dalton
 • Grŵp Cyllid Strategol Cefnogi Pobl

  Darparu cyngor strategol i'r SPNAB ar ddatblygu modelau cyllido, cynlluniau newydd a mecanweithiau polisi sy'n cefnogi amcanion rhaglen ddeddfwriaethol a pholisi Llywodraeth Cymru, yn enwedig yng nghyd-destun cefnogi cyllido'r rhaglen yn strategol yn y tymor hir. Mae hefyd yn goruchwylio'r fframwaith ymchwil a gwerthuso i sicrhau bod gan yr SPNAB a Llywodraeth Cymru ddealltwriaeth dda o ddeilliannau, effaith a gwerth am arian yng nghyd-destun y rhaglen Cefnogi Pobl.

  Cymorth Representative
  Cynrychiolydd Cymorth Cymru
  Katie Dalton
  Cymorth Representative
  Cwrdd yn chwarterol
 • Rhwydwaith Digartrefedd y Deyrnas Gyfunol

  Rhwydwaith anffurfiol o gyrff cynrychioliadol yng Nghymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a'r Alban.

  Cymorth Representative
  Cynrychiolydd Cymorth Cymru
  Katie Dalton
  Cymorth Representative
  Cwrdd o leiaf ddwywaith y flwyddyn
 • Gweithgor Llywodraeth Cymru ar Strategaethau Digartrefedd

  Cymorth Representative
  Cynrychiolydd Cymorth Cymru
  Katie Dalton
  Cymorth Representative
  Cwrdd yn chwarterol
 • Grŵp Llywodraeth Cymru ar Gartrefu Carcharorion a Adleolir

  Sefydlwyd i ddarparu cyngor ar faterion yn ymwneud â'r newid i statws angen blaenoriaethol i gyn-garcharorion fel rhan o'r ddeddfwriaeth digartrefedd, a datblygu a/neu hwyluso trefniadau effeithiol i sicrhau bod gan garcharorion fynediad cyfartal at wasanaethau cymorth a rhywle addas i fyw ar ôl cael eu rhyddhau o'r carchar.

  Cymorth Representative
  Cynrychiolydd Cymorth Cymru
  Katie Dalton
  Cymorth Representative
  Cwrdd yn chwarterol
 • Grŵp Rhanddeiliaid Llywodraeth Cymru ar Rentu Cartrefi

  Grŵp rhanddeiliaid a ffurfiwyd i gyflwyno syniadau a mewnbwn sefydliadau perthnasol ar draws y sector, gan sicrhau bod pobl yn cyfrannu at y Bil Rhentu Cartrefi, ei fod yn gweithio fel y dylai ac nad yw'n cael effaith niweidiol ar randdeiliaid.

  Cymorth Representative
  Cynrychiolydd Cymorth Cymru
  Mandy Powell
  Cymorth Representative
  Cwrdd ar drefniant ad hoc
 • Gweithgor Llywodraeth Cymru ar Rai sy'n Cysgu ar y Stryd

  Gweithgor a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru i ystyried problemau a wynebir gan rai sy'n cysgu ar y stryd, ac i edrych ar opsiynau sydd ar gael ar gyfer rhanddeiliaid.

  Cymorth Representative
  Cynrychiolydd Cymorth Cymru
  Mandy Powell
  Cymorth Representative
  Cwrdd yn chwarterol

Ein Haelodau...

Shadow
Cymorth Cymru
Y Deml Heddwch, Ystafell GF03, Rhodfa'r Brenin Edward VІІ, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3AP
Ffon: 029 2055 3687
Anfon e-bost atom ni
Email
Contact
© Cymorth Cymru 2021 | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 5093332 | Rhif Elusen Gofrestredig: 1116774
Telerau ac Amodau | Privacy policy | Polisi cwcis | Crewyd gan Carrick
© Cymorth Cymru 2021
Rhif Cofrestru’r Cwmni: 5093332
Rhif Elusen Gofrestredig: 1116774