Close
Share
Ddim yn aelod eto? Ymunwch â Cymorth

Mae Tai yn Gyntaf yn faes polisi allweddol i Cymorth Cymru, a'r rhwydwaith rydym yn ei hwyluso, sef Rhwydwaith Tai yn Gyntaf Cymru.

Isod, gallwch weld yr adnoddau rydym wedi eu cynhyrchu i gefnogi aelodau a rhanddeiliaid eraill wrth iddynt fabwysiadu Tai yn Gyntaf yn eang ledled Cymru.

 

Am ragor o wybodaeth am ein gwaith polisi ar Tai yn Gyntaf, anfonwch ebost at policy@cymorthcymru.org.uk.

 

 • Beth yw Tai yn Gyntaf?

  Mae Tai yn Gyntaf yn ddull unigryw i'n helpu i fynd i'r afael â digartrefedd. Mae tystiolaeth yn dangos bod y dull wedi llwyddo i roi cymorth i bobl a chanddynt brofiad helaeth o ddigartrefedd, ac o lefelau arwyddocaol o drawma, a'u helpu i symud i gartrefi sefydlog a pharhaol.

  Mae Tai yn Gyntaf yn cynnig tai fforddiadwy, hir-dymor, a hynny cyn gynted ag y bo modd i unigolion sydd wedi cael profiad o ddigartrefedd dros gyfnod maith, ac yna mae'n darparu cymorth cofleidiol 24-awr a chyswllt â chymorth yn seiliedig ar y gymuned, er mwyn rhoi i unigolion y cyfle gorau posibl i gynnal eu tenantiaethau a'u hatal rhag mynd yn ôl i gysgu ar y stryd.

  Mae tystiolaeth ryngwladol yn profi pa mor effeithiol y gall Tai yn Gyntaf fod. Trwy weithredu Tai yn Gyntaf yng Nghymru, mae gennym gyfle go iawn i helpu pobl sydd wedi treulio blynyddoedd yn cysgu ar y stryd, gan eu symud allan o'r sefyllfaoedd erchyll hyn a'u galluogi i fyw bywydau llawn a hapus. Mae Tai yn Gyntaf yn rhoi rheolaeth, dewis, hawliau a chyfrifoldebau i bobl ddigartref.

 • Egwyddorion Tai yn Gyntaf

  Yng Nghymru, drwy ymchwilio ac ymgynghori, rydym wedi cynhyrchu ein hegwyddorion ein hunain sy’n sicrhau cywirdeb y model Tai yn Gyntaf ar draws ein cenedl.  

 • Egwyddorion Tai yn Gyntaf i Bobl Ifanc

  Rydym hefyd wedi cynhyrchu egwyddorion ar gyfer Tai yn Gyntaf i Bobl Ifanc, ac er eu bod yn debyg mae rhai gwahaniaethau allweddol rhyngddynt.

 • Canllawiau a Dogfennau Atodol

  Isod fe welwch ddogfennau atodol allai helpu yn y dasg o greu gwasanaethau Tai yn Gyntaf, neu gynnal eu cywirdeb.

Ein Haelodau...

Shadow
Cymorth Cymru
Tŷ Norbury, Heol Norbury, Y Tyllgoed, Caerdydd, CF5 3AS
Ffon: 029 2055 3687
Anfon e-bost atom ni
Email
Contact
© Cymorth Cymru 2020 | Rhif Cofrestru’r Cwmni: 5093332 | Rhif Elusen Gofrestredig: 1116774
Telerau ac Amodau | Privacy policy | Polisi cwcis | Crewyd gan Carrick
© Cymorth Cymru 2020
Rhif Cofrestru’r Cwmni: 5093332
Rhif Elusen Gofrestredig: 1116774