Digwyddiadau a Hyfforddiant

Event Meeting

Mae Cymorth yn cynnal cyfres o gynadleddau, digwyddiadau
a gweminarau drwy gydol y flwyddyn, yn cynnwys amrywiaeth o siaradwyr o’r radd flaenaf o Gymru, y DU a thu hwnt.
Nod y digwyddiadau hyn yw:

 • Darparu diweddariadau pwysig am bolisi a deddfwriaeth
 • Ysgogi trafodaeth am bolisi ac arferion
 • Rhannu arferion da o Gymru a ledled y byd
 • Cynnwys siaradwyr arbenigol o’r sector, y llywodraeth a’r byd academaidd
 • Galluogi Arbenigwyr drwy Brofiad i rannu eu barn a’u profiadau
 • Arddangos gwaith ac effaith ein haelodau

Cysylltwch â ni: events@cymorthcymru.org.uk

Buddion Aelodau: Mae aelodau Cymorth yn gallu manteisio ar ostyngiad sylweddol ar docynnau ar gyfer ein holl ddigwyddiadau.

Group of ladies in a meeting

Digwyddiadau sydd i ddod

Mae ein digwyddiadau sydd i ddod yn cynnwys:

  Sorry, no previous events can be found.

Digwyddiadau Blaenorol

Gallwch weld y rhaglenni, y cyflwyniadau a’r
recordiadau o’n digwyddiadau blaenorol isod:

Hyfforddiant

Yn 2017/18 gweithiodd Cymorth Cymru mewn partneriaeth â Hyb Cymorth ACE a’r Prosiect Rhwydweithiau Tai awdurdodau lleol i ddatblygu a chyflwyno Rhaglen Hyfforddi PATH. Wedi’i ariannu gan Grant Atal Digartrefedd Llywodraeth Cymru, ei nod cyffredinol yw atal digartrefedd drwy ddatblygu dulliau sy’n ystyriol o gyflwr seicolegol o ddiwallu anghenion tai a chymorth pobl. Caiff yr hyfforddiant ei drefnu a’i gydlynu gan Cymorth Cymru, a chaiff ei gyflwyno gan dîm o ymarferwyr a hyfforddwyr profiadol o’r radd flaenaf ar ran Cymorth. Ers 2017, rydym wedi darparu’r hyfforddiant i dros 2,500 o bobl.

At bwy y mae’r hyfforddiant wedi’i dargedu?

Datblygwyd yr hyfforddiant yn bennaf ar gyfer sefydliadau sy’n cefnogi pobl sy’n ddigartrefedd neu sydd mewn perygl o fod felly, a phobl sy’n cael cymorth i’w helpu i gael tenantiaeth a’i chynnal. Mae hyn yn cynnwys:

 • Darparwyr gwasanaethau digartrefedd a chymorth cysylltiedig â thai yn y trydydd sector
 • Landlordiaid cymdeithasol cofrestredig
 • Timau opsiynau tai, digartrefedd a chymorth tai awdurdodau lleol

Rydym wrthi’n adolygu’r hyfforddiant ac yn gobeithio darparu mwy o Hyfforddiant PATH yn 2023/24.

Lady in a meeting